Flisnes skole

Flisnes skole er ein barneskole i Ålesund med om lag 350 elevar på 1.-7. trinn. Det er omlag 45 tilsette i heil- og deltidsstillingar.

Vår visjon er:

«Gjennom klare grenser, respekt, toleranse og omsorg ønsker vi å skape trivsel og trygghet som grunnlag for all læring."

Våre satsningsområde

 • Skape gode læringsmiljø.
 • Vi vil ha fokus på å skape ein VI – SKOLE med felles pedagogisk plattform og felles pedagogisk praksis.
 • Vi vil ha fokus på at den enkelte elev skal bli sett og høyrt, og få oppleve meistring igjennom skoledagen.
 • Vi vil ha fokus på å skape gode relasjonar og hjelpe elevane til å etablere gode vennskap.
 • Vi vil styrke fellesskapet ved å ha storsamlingar i løpet av skoleåret der alle elevane er tilstades.

Vurdering for læring

 • Vi ønsker å legge til rette for at elevane våre skal få gode og konstruktive tilbakemeldingar som legg grunnlag for vidare vekst og utvikling.
 • Vi vil ha fokus på å lage konkrete læringsmål og kriterium for eleven sitt læringsarbeid.
 • Vi vil ha fokus på å lære elevane gode strategiar for å nå læringsmåla.
 • Vi vil ha fokus på å legge opp til refleksjon rundt læringsarbeidet.

Tidleg innsats

 • Tidleg innsats er viktig for oss og det handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i eit barns liv.
 • Vi vil ha fokus på begynneropplæringa, kartlegging av elevane sine læringsbehov gjennom heile opplæringsløpet og tilpassa undervisning.
 • Vi vil ha fokus på å sette i gang tiltak for ein elev med éin gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet. Alle skal få moglegheiter til å lykkast.

Helse og velferd

 • Vi vil ha fokus på fysisk aktivitet gjennom skoledagen der Leikepatruljen spelar ei vesentleg rolle i friminutta.
 • Vi vil ha fokus på psykisk helse.
 • Vi ønsker å gi elevane våre nokre enkle verktøy for å kunne takle vanskelege situasjonar.
 • Vi vil jobbe aktivt med å ha ein mobbefri skole.

Skolehelsetenesta

Skolereglar

Ordensreglementet skal vere til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Flisnes skole blir:

 • ein god og trygg arbeidsplass for elevar og tilsette.
 • ein plass der vi tar hensyn til kvarandre og verdiane rundt oss.
 • ein plass der vi seier frå når noko er galt.

Alle medlemmer i skolesamfunnet (elevar, personalet) må sjølv ta ansvar for eigne handlingar, slik at vi i fellesskap når denne målsettinga.

Ordensreglar for Flisnes skole (PDF, 47 kB)

Prosedyre for oppfølging av brot på ordensreglementet ved Flisnes skole (PDF, 68 kB)

SFO

Ved Flisnes skole er det kommunal skolefritidsordning.

Vi har eit SFO-motto:

”Med gode opplevelser, leik og fantasi. vil barna trives og få en SFO å bli glad i»

Vi har om lag 150 barn på Flisnes SFO.

 • Vi vil ha fokus på å skape gode forhold for at barna skal vere trygge og trivast.
 • Vi vil ha fokus på sosial kompetanse og vennskap.
 • Vi vil ha fokus på leiken som ein god arena for all læring.

Opningstid

Våre opningstider er:

 • kl. 07.15 - 08.30
 • kl. 12.15 - 16.45

Kontakt

Besøk: Djupsmyrvegen 5
E-post: FlisnesBS@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/flisnes-skole