Flisnes skole

Flisnes skole er ein barneskole i Ålesund med om lag 350 elevar på 1.-7. trinn. Det er omlag 45 tilsette i heil- og deltidsstillingar.

Vår visjon er:

«Gjennom klare grenser, respekt, toleranse og omsorg ønsker vi å skape trivsel og trygghet som grunnlag for all læring."

Våre satsningsområde

 • Skape gode læringsmiljø.
 • Vi vil ha fokus på å skape ein VI – SKOLE med felles pedagogisk plattform og felles pedagogisk praksis.
 • Vi vil ha fokus på at den enkelte elev skal bli sett og høyrt, og få oppleve meistring igjennom skoledagen.
 • Vi vil ha fokus på å skape gode relasjonar og hjelpe elevane til å etablere gode vennskap.
 • Vi vil styrke fellesskapet ved å ha storsamlingar i løpet av skoleåret der alle elevane er tilstades.

Vurdering for læring

 • Vi ønsker å legge til rette for at elevane våre skal få gode og konstruktive tilbakemeldingar som legg grunnlag for vidare vekst og utvikling.
 • Vi vil ha fokus på å lage konkrete læringsmål og kriterium for eleven sitt læringsarbeid.
 • Vi vil ha fokus på å lære elevane gode strategiar for å nå læringsmåla.
 • Vi vil ha fokus på å legge opp til refleksjon rundt læringsarbeidet.

Tidleg innsats

 • Tidleg innsats er viktig for oss og det handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i eit barns liv.
 • Vi vil ha fokus på begynneropplæringa, kartlegging av elevane sine læringsbehov gjennom heile opplæringsløpet og tilpassa undervisning.
 • Vi vil ha fokus på å sette i gang tiltak for ein elev med éin gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet. Alle skal få moglegheiter til å lykkast.

Helse og velferd

 • Vi vil ha fokus på fysisk aktivitet gjennom skoledagen der Leikepatruljen spelar ei vesentleg rolle i friminutta.
 • Vi vil ha fokus på psykisk helse.
 • Vi ønsker å gi elevane våre nokre enkle verktøy for å kunne takle vanskelege situasjonar.
 • Vi vil jobbe aktivt med å ha ein mobbefri skole.

Skolehelsetenesta

Skolereglar

Ordensreglementet skal vere til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Flisnes skole blir:

 • ein god og trygg arbeidsplass for elevar og tilsette.
 • ein plass der vi tar hensyn til kvarandre og verdiane rundt oss.
 • ein plass der vi seier frå når noko er galt.

Alle medlemmer i skolesamfunnet (elevar, personalet) må sjølv ta ansvar for eigne handlingar, slik at vi i fellesskap når denne målsettinga.

 

SFO

Ved Flisnes skole er det kommunal skolefritidsordning.

Vi har eit SFO-motto:

”Med gode opplevelser, leik og fantasi. vil barna trives og få en SFO å bli glad i»

Vi har om lag 150 barn på Flisnes SFO.

 • Vi vil ha fokus på å skape gode forhold for at barna skal vere trygge og trivast.
 • Vi vil ha fokus på sosial kompetanse og vennskap.
 • Vi vil ha fokus på leiken som ein god arena for all læring.

Opningstid

Våre opningstider er: kl. 07.00 - 08.30 og kl. 13.15 - 16.45

Kontakt

Besøk: Djupsmyrvegen 5
E-post: FlisnesBS@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/flisnes-skole