Målform - skriftspråk

Ålesund kommunestyre hadde sak om målform oppe i kommunestyret 7. desember 2023. Det blei vedtatt at Ålesund skal vere ein språknøytral kommune.  

Å vere ein språknøytral kommune betyr i veldig stor grad å vere ein tospråkleg kommune, at både bokmål og nynorsk er synlege skriftspråk. Dette er vedtaket frå Ålesund kommunestyre sitt møte 7. desember: 

1. Ålesund kommunestyre vedtar at ein går tilbake til å praktisere språknøytralitet på den måten tidlegare Ålesund kommune før 2019 gjorde det.  

2. Kommunen skal jobbe med klart språk knytt til begge skriftspråk.

3.  For at Ålesund kommune skal oppfattast som ein språknøytral kommune føreslår kommunedirektøren at vi ikkje gjer eit vedtak om kva språk staten skal nytte i sin skriftlege kommunikasjon med oss.  

4. Kommunedirektøren føreslår at kommunen melder seg ut av Landssamanslutninga for nynorskkommunar av økonomiske omsyn.

5. Skolekretsen avgjer språkforma om nye skilt eller namn på kommunale bygningar eller liknande.

6. Ålesund kommune skal bruke, utvikle og styrke norsk språk.

7.  Kommunen bør følge den gode skikken med å svare innbyggarane på same skriftspråk som dei brukar når dei tar kontakt

8. Ålesund kommune har ein lang tradisjon for at vegnamn og skilt er på både nynorsk og bokmål. Omsynet til at språk er ein identitetsfaktor gjer at kommunen skal halde på denne tradisjonen.

Vil du lese protokoll og sakspapir på sak om målform kan du gjere det i Møteportalen vår. 

Språklova forpliktar det offentlege

Mållova blei 1. januar 2022 erstatta av Lov om språk (språklova). Denne lova gjeld først og fremst krav til staten og fylkeskommunar. Nokre av paragrafane gjeld også kommunar.  Mållova må Ålesund kommune følgje, også som språknøytral kommune.  Det betyr at det framleis vil vere både nynorsk, og bokmål å sjå i kommunikasjonen vår.  

Kommunen og dine rettar

Ålesund kommune vil bruke både nynorsk og bokmål i sin kommunikasjon ut til deg som er innbyggar. Det er for eksempel ikkje slik at innbyggarane kan reservere seg mot informasjon på nynorsk eller bokmål.  Som følge av vedtakspunkt 7 bør tilsette gjere sitt beste for å svare innbyggarane på same skriftspråket dei brukar når dei tek kontakt.  

Målform på nettstaden alesund.kommune.no 

Nettstaden alesund.kommune.no blei oppretta hausten 2019 og har språkval nynorsk. Nettstaden vår består av mange tusen undersider som er på nynorsk. Det er bestemt at kommunen ikkje skal bruke midlar på å oversette nettstaden, og den vil framleis vere på nynorsk på tenestesider og undersider. På enkelte nyheitssaker vil vi vekselvis bruke bokmål og nynorsk, på framsida og i andre digitale kanalar kommunen tar i bruk. Dette er beskrive mykje meir i sakspapira som var oppe til behandling i kommunestyret.

Språket privat og på den lokale skolen 

Vanlege innbyggarar kan naturleg nok bruke det skriftspråket dei til ei kvar tid har lyst å bruke.  Skolar held fram med det språket som er valt for den enkelte skolen. Dersom det i nærmiljøa kjem initiativ til å endre kva skriftspråk ein skole skal bruke, må saka behandlast politisk og avgjerast endeleg i kommunestyret.