Housing First - butilbod for bustadslause

Housing First - butilbod for bustadslause

Housing First er ein modell for varig busetting av bustadslause som har rusmiddelavhengigheit og/eller psykiske problem. Her kan personar, også dei som ikkje er rusfri, ta kontakt for å få tildelt eigna bustad.

Kva er Housing First?

Prinsippet i Housing First-modellen er: 

  • Valfridom og brukarstyring
  • Respekt, varme og medkjensle 
  • Separasjon mellom bustad og tenester 
  • Ordinær leigekontrakt 
  • Spreidd busetting 
  • Skadereduksjon - det er ingen krav om rusfridom 

Korleis få tilbodet?

Kriteriane for deltaking i tenestetilbodet Housing First er følgande: 

  • Du må ha etablert ein rusavhengigheit og/eller rus- og psykiatriliding 
  • Du har vore bustadslaus over ei periode på omlag eitt år 
  • Du har problem med å halde på ein bustad 
  • Du er heimehøyrande i Ålesund kommune

Vil du vite meir?

Er du usikker på om tenesta kan vere noko for deg eller ein du kjenner? Vil du vite meir om Housing First? Ta kontakt, så vil vi hjelpe deg:

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen