Housing First

Housing First er ein modell for varig busetting av bustadslause som har rusmiddelavhengigheit og/eller psykiske vanskar. Her kan personar, òg dei som ikkje er rusfri ta kontakt for å få tildelt eigna bustad.

Kva er Housing First?

Prinsippet i Housing First-modellen er: 

  • Valfridom og brukarstyring
  • Respekt, varme og medkjensle
  • Separasjon mellom bustad og tenester
  • Ordinær leigekontrakt
  • Spreidd busetting
  • Skadereduksjon - det er ingen krav om rusfridom

Korleis få tilbodet?

Kriteriane for deltaking i tenestetilbodet Housing First er følgjande: 

  • Du må ha etablert ein rusavhengigheit og/eller rus- og psykiatriliding
  • Du har vore bustadslaus over ei periode på omlag eitt år
  • Du har vanskar med å halde på ein bustad
  • Du er heimehøyrande i Ålesund kommune

Vil du vite meir?

Er du usikker på om tenesta kan vera noko for deg eller ein du kjenner? Vil du vite meir om Housing First? Ta kontakt, så vil vi hjelpa deg:

Ansvarleg for tenesta