Trinn 7: Helsehjelp til heimebuande

Dei som har forbigåande eller konstante helseutfordringar, oppnår raskare rehabilitering/habilitering når det skjer heime og vert tilpassa kvardagen for den enkelte.

Foto av blide eldre kvinner og menn foran prikkete bakgrunn - Klikk for stort bilete

Fleksible tenester som møter behovet for helsehjelp og oppfølging, gjer at helseutfordringane ikkje er til hinder for å oppleve tryggheit og gode kvardagar i eigen heim. ​

Ålesund kommune fattar vedtak om tenester som:

 • Tek vare på behov for rehabilitering/habilitering og som sikrar heilskapleg, tverrfagleg oppfølging av innbyggjarar med komplekse og samansette behov.
 • Er gode alternativ til bustadar med døgnteneste og som førebygger behov for meir omfattande helsehjelp​.
 • Førebygger utfordrande og utagerande åtferd​​.
 • Førebygger sjukehusinnlegging​​ ved å vere målretta og fleksible.

Habilitering og rehabilitering​

 • Hjelpemiddel (varige behov og kortidsutlån)​
 • Fysioterapi (kommunale og private med driftsavtale)​
 • Ergoterapi​
 • Kvardagsrehabilitering ​
 • Legemiddel assistert rehabilitering (LAR-team)​
 • Ruskonsulent​

Målretta tiltak​

 • Heimesjukepleie, døgnbemanna ​
 • Oppsøkande og heilskaplege tenester til menneske med alvorlege psykiske lidingar (ACT-team)​
 • Demensteam ​
 • Psykisk helseteam (for vaksne)​
 • Miljøterapeutisk team (psykisk helse)​
 • Habiliteringsteam (ambulant) (psykisk helse/utviklingsforstyrring)​
 • Integreringsbase – ettervern RUS​
 • Kreftkoordinator
 • (Ambulerande miljøarbeiderteneste for personar med nedsett funksjonsevne)​

Digitale løysingar

 • Digitale tilsyn (t.d. RoomMate)
 • Tryggheitsalarm med sensorar
 • Lokaliseringsteknologi (t.d. GPS)
 • Elektonisk medisineringsstøtte
 • Kommunikasjonsteknologi
 • Smarthusteknologi, til dømes automatisk lys- og varmestyring, porttelefon/døropnar
 • Kommunikasjonsplattformar
 • Digital oppfølging i lag med spesialisthelsetenesta