Informasjon om helsestasjonen 0-5 år

Det kan vere utfordrande å vite korleis du som føresett kan forstå og støtte barnet ditt best mogleg. På helsestasjonen møter du helsesjukepleiarar som kan gi deg råd og rettleiing.  Ta kontakt - vi er her for deg og barnet ditt!

Kort fortalt

  • Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen dersom du har spørsmål, eller opplever små og store utfordringar i kvardagen.
  • Tenesta er gratis.
  • Alle barn har rett til helsekontroll. Foreldre pliktar å bidra til at barnet deltar i helsekontrollar.

Helsestasjonen har som målsetting å vere ein positiv stad for barn og deira omsorgspersonar. Tilsette samarbeider med fastlege, andre kommunale tenester og med spesialisthelsetenesta.

Helsestasjonen har rutinar for å følgje opp barnet frå fødsel og fram til skulepliktig alder, med fokus på barnet si fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonstenesta skal bidra til å styrke barn si eigenmeistring og vaksne si meistring av foreldrerolla. Tenesta tilbyr blant anna råd, rettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjonar.

Finn din helsestasjon

Det er fleire helsestasjonar i Ålesund kommune. På bakgrunn av adressa di, vil du høyre til ein helsestasjon. Dersom du er usikker på kva for ein helsestasjon du er knytt til, skal vi hjelpe deg med å finne fram.

Opne kartet i nytt nettlasarvindauge

Avdeling ytre

 

Avdeling indre