Informasjon om helsestasjonen 0-5 år

På helsestasjonen møter du helsesjukepleiarar som kan hjelpe deg som føresett til å forstå og støtte barnet ditt best mogleg. Ta kontakt  viss du treng ein time - vi er her for deg og barnet ditt!

Kort fortalt

  • Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen dersom du har spørsmål, eller opplever små og store utfordringar i kvardagen.
  • Tenesta er gratis.
  • Alle barn har rett til helsekontroll. Foreldre pliktar å bidra til at barnet deltar i helsekontrollar.

Finn din helsestasjon

Det er fleire helsestasjonar i Ålesund kommune. På bakgrunn av adressa di, vil du høyre til ein helsestasjon. Dersom du er usikker på kva for ein helsestasjon du er knytt til, skal vi hjelpe deg med å finne fram.

Opne kartet i nytt nettlasarvindauge

 

Helsestasjonar i Ålesund:

Om helsestasjonane

Helsestasjonen har som målsetting å vere ein positiv stad for barn og deira omsorgspersonar. Tilsette samarbeider med fastlege, andre kommunale tenester og med spesialisthelsetenesta.

Helsestasjonen har rutinar for å følgje opp barnet frå fødsel og fram til skulepliktig alder, med fokus på barnet si fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonstenesta skal bidra til å styrke barn si eigenmeistring og vaksne si meistring av foreldrerolla. Tenesta tilbyr blant anna råd, rettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjonar.

Ansvarleg for tenesta

Helsestasjonstenester