Avlasting barn og unge

Avlasting barn og unge

Eit tilbod til barn/ungdom med funksjonsnedsettingar og deira familie  

Kva tilbyr vi?  

Vi har tilbod om alt frå dagtilbod til overnatting og permanent bustad.   

Avlastingsbustaden og barnebustaden har heildøgns bemanning. Vår overordna målsetting er å skape ein heim for brukarane.  

Bustadene har ei dedikert personalgruppe som  består av ulike profesjonar som til dømes vernepleiarar, barnevernspedagogar, førskulelærarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og pleiemedarbeidarar. Desse jobbar tett saman for å kunne gi brukarane ein best mogleg kvardag.   

Arbeidet føreset eit omfattande samarbeid med andre instansar i første og andrelinetenesta, pårørande/hjelpeverje, skule, dagtilbod og SFO-ordningar.  

Vi ønsker å bidra til eit heilskapleg tenestetilbod som er tilpassa brukaren og familien sitt ønske. Det er eit avlastingstilbod for foreldre. Vi bidreg til at den enkelte får ei moglegheit til å ha ein trygg og god kvardag der fokuset er på omsorg, tilrettelagt miljøarbeid, oppfølging i kvardagen og til å ha eit aktivt og meiningsfylt tilvære.   

Kven kan få tilbodet?  

Tilbodet er retta mot barn/ungdom med funksjonsnedsettingar.

Korleis få tilbodet?  

Ta kontakt med tildelingskontoret, her vil dei i samråd med dykk og avlastinga finne eit tilbod som er til det beste for dykk. 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen