Ulike tilskuddsordninger til private barnehager

Tilskuddsordninger og søskenmoderasjon for private barnehager. 

Søk om tilskudd

Private barnehager som ønsker å etablere eller utvide etablert barnehagedrift må søke til Ålesund kommune om tilskudd. Vedtak om tildeling av tilskudd for nye barnehager/nye barnehageplasser gjøres politisk.

Tilskuddssatser

Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir regnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager. Grunnlaget for utregningen er kommuneregnskapet to år før tilskuddssåret. Tilskuddssatsen blir indeksregulert med en kommunal deflator.

Det blir regnet en sats for barn under tre år og en sats for barn over tre år. Barn blir regnet som under tre år i månedene januar til og med juli, og som over tre år i månedene august til og med desember.

Det skal regnet satser for ordinære barnehager og familiebarnehager. Dersom Ålesund kommune ikke har kommunale familiebarnehager, blir det brukt nasjonale satser for tilskudd.

Kommunen skal innen 31.10 hvert år fatte vedtak om sats.

Tildeling

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd innen 1. februar hvert år. Justert vedtak for perioden f.o.m. september t.o.m. desember skal fattes innen 1. oktober. Tilskudd blir utbetalt forskuddsvis hvert kvartal med avregning på 2. og 4. kvartal.

Krav til den som mottar tilskudd:

  • Rapportering i henhold til lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd
  • Sende endringsmeldinger ved store aktivitetsendringer
  • Følge krav om kvalitet i barnehage, planer og lovverk for barnehager, forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og lokale retningslinjer. 

Forskrift og retningslinjer

Rapportering 1. september

Digitalt søknadsskjema for tilskudd til private barnehager åpnes 15.08.2024 for rapportering av barnetall per 1. september 2024. 

Rapporteringsskjema for private barnehager i Ålesund kommune danner grunnlag for nytt vedtak om kommunalt tilskudd for månedene september-desember. 

Skjema blir tilgjengelig her når rapporteringen åpnes. 

Det presiseres at barnehagene skal rapportere barnetall per 1. september og de barna som blir tatt inn ved hovedopptaket, har rett på plass og starter den måneden de fyller 1 år (for barn født september-november).

Søskenmoderasjon

Private barnehager vil få refundert søskenmoderasjon etter rapporter tatt ut fra IST. Det er viktig at søsken ligger inne med samme beregningsgrunnlag, InntektsID1 og regningsmottaker til en hver tid.

Refusjonene blir utbetalt 2 ganger pr år – juni og desember.

Ved spørsmål om ordningen kontakt Merete her

Ansvarleg for tenesta