Ukens politiske møter - Foreslått gebyrøkning, nytt legekontor og økonomisk omstilling

Flere retningsgivende politiske avgjørelser skal opp til politisk behandling kommende uke, les videre og hold deg oppdatert!

Uklart bilete av forsamling med to skikkelsar på scena - Klikk for stort bileteKommunestyremøtet Jon Åge Giske Andersen

Etter å ha gjennomført de første møtene i Ålesund kommunes ulike hovedutvalg er det i uke 6 klart for møter i både formannskap og kommunestyre. Enkelte saker kan gå direkte fra innstilling i utvalgene til kommunestyret, mens andre først må behandles i formannskapet. Uansett saksgang er det kommunestyret som i de fleste saker har det endelige ordet.

Sakslisten i sin helhet kan du finne i bunnen av artikkelen, sammen med link til direktesending på KommuneTV.

Kommunal overdragelse av Vika Legesenter og etablering av nytt legesenter i Spjelkavik

Ålesund kommune står overfor en viktig beslutning angående Vika legesenter og fremtidig tilbud av allmennlegetjenester. Saken tar for seg spørsmålet om kommunen bør overta driften av Vika legesenter gjennom en virksomhetsoverdragelse, samtidig som det planlegges etablering av et nytt og større legesenter i Kanalveien 18, Spjelkavik.

Bakgrunnen for denne vurderingen er Vika legesenters ønske om kommunal drift etter at daglig leder går av med pensjon. Kommunen ser utfordringer knyttet til rekruttering av leger til helprivate kontor og erkjenner viktigheten av å stabilisere fastlegeordningen for å redusere behovet for vikarbyråer.

I samsvar med den politisk vedtatte Legeplanen 2021-2025, anbefales opprettelsen av et nytt legekontor i Moa-området, der Kanalveien 18 identifiseres som en ideell lokasjon. Denne nyetableringen vil ikke bare gi bedre tilgang til legetjenester for innbyggerne, men også bidra til et større fagmiljø og dermed øke attraktiviteten for leger som ønsker å praktisere i Ålesund.

Alternativet til kommunal overdragelse vil innebære fortsatt ansvar for kommunen, med økte kostnader og usikker rekruttering til helprivate kontorer. Kommunens kostnader knyttet til vikarleger har økt dramatisk, og en overdragelse av Vika legesenter, samt etablering av det nye senteret, anses som en god langsiktig investering.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Ålesund kommune vedtar kommunal overdragelse av Vika legesenter med betingelsen om re-lokalisering til Kanalveien 18. Denne anbefalingen er basert på grundige vurderinger av både helsetjenestens kvalitet, økonomiske konsekvenser og behovet for stabilisering av fastlegeordningen.

Saken har nå gått gjennom politisk behandling i hovedutvalget for helse og omsorg, og skal deretter til formannskapet, før den til slutt blir behandlet i kommunestyret for endelig vedtak. 

Omstillingstiltak for en bærekraftig økonomi

Kommunen står overfor betydelige økonomiske utfordringer i budsjettet for 2024, og det presser behovet for omfattende innsparingstiltak. Kommunedirektøren har blitt pålagt å utarbeide en liste over mulige innsparingstiltak for politisk behandling.

De ulike kommunalområdene har presentert lister over mulige tiltak som skal behandles av hovedutvalg og formannskap før det endelige vedtaket i kommunestyret.

Listen med foreslåtte tiltak kan du finne i sakspapirene, delt inn etter kommunalområde og etter hvilke politiske organ forslagene skal behandles av før det skal opp til behandling i kommunestyret.  
Innsparingstiltakene varierer i størrelse og detaljnivå, og flere krever grundige utredninger før iverksettelse.

Usikkerheten om den totale økonomiske effekten i 2024 og behovet for ytterligere tiltak senere i året øker risikoen for kommunens økonomiske situasjon. Det er klart at det haster med å gjennomføre nødvendige tiltak for å møte budsjettutfordringene.

Gebyrregulativ for renovasjon og slam 2024

Prisinformasjon fra Attvin AS kom ikke i tide til den ordinære budsjettbehandlingen før jul, derfor behandles betalingsregulativet for renovasjon og slam som en selvstendig sak. Forslaget innebærer en økning på 5,7% for husholdningsavfall og hele 55,4% for slamtjenester fra 2023 til 2024.

I forslaget for husholdningsavfall 2024 ser vi en økning på 5,7%. Standard abonnementet for en 140-liters dunk blir priset til kr 3868,- ekskl. mva / kr 4835,- inkl. mva. Slamregulativet for 2024 innebærer en markant økning på 55,4%, med prisen for et standardabonnement (0-4 m3) satt til kr 1360,- ekskl. mva / kr 1700,- inkl. mva.

Endringene i gebyrene for andre kategorier blir justert tilsvarende for å opprettholde likheten med Attvin AS-prisene. Prisene fra Attvin AS, vedtatt i desember 2023, styrer i stor grad endringene i Ålesund kommunes gebyrregulativ.
Betalingsregulativet bygger på selvkostprinsippet, der kommunens kostnader for avfallshåndtering og slamtjenester skal dekkes av abonnentenes gebyrer.

Saken blir lagt frem for formannskapet, som gir en anbefaling til kommunestyret for endelig beslutning. Årsaken til at saken blir lagt frem for formannskapet, er fordi det har et spesielt ansvar for å håndtere saker av prinsipiell karakter innen økonomiske saker, næringsliv og samfunnsutvikling.

Betalingsregulativ for vatn og avløp 2024

Betalingsregulativet for vann og avløp blir også lagt frem som en separat sak etter at det ikke ble vedtatt i den ordinære budsjettsaken, og følger samme saksgang.

Saken oppstod etter et vedtak i kommunestyret den 07.12.2023, som delvis utsatte investeringen i Kongshaugen renseanlegg med 150 millioner kroner fra 2024 til senere år.

I det nye forslaget til betalingsregulativ for vann og avløp for 2024 økes vannprisene med 26%, mens avløpsprisene økes med 25,5% sammenlignet med året før. Standard abonnement for 2024, basert på et årlig vannforbruk på 144 kubikkmeter, blir kr 4918,- inkl. mva. for vann og kr 6596,- inkl. mva. for avløp.

To alternative budsjettnotater er utarbeidet av Momentum Solutions AS, som bistår Ålesund kommune med selvkostregnskapet. De kan du lese i sakspapirene nederst.

På KommuneTV kan du se direktesendinger av politiske møter.