Status på prosjekta i Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund har satt i gang fleire prosjekt i ulike bydelar i Ålesund. Her er ei oppdatering på framdrifta i prosjekta.  

Bilete av forarbeidet i Breivika før tunnellgraving på Breivika-Lerstad-prosjektet. - Klikk for stort bileteBreivika-Lerstad er det største prosjektet i Bypakke Ålesund. Statens vegvesen ventar no på endelege tilbod frå entreprenørane og planlegg kontraktstildeling før jul i år. Statens vegvesen

Breivika-Lerstad

Hovuddelen av E136 Breivika-Lerstad prosjektet inngår i anbodskonkurransen for Lerstadtunnelen og nytt kryss på Lerstad. Denne anskaffelsen går som planlagt. Statens vegvesen ventar no på endelege tilbod frå entreprenørane og planlegg kontraktstildeling før jul i år. Dei planlegg for anleggsstart i februar/mars 2024. Besiktigelse av bygningar over tunnelen pågår, og det vil bli invitert til informasjonsmøte for naboar før anleggsarbeida startar.
I Breivika-området pågår det omfattande arbeid med omlegging av nye straumkablar, nye vassleidningar, ny pumpeledning for kloakk og omlegging av overvann- og fjernvarmeleidningar. Dette blir i hovudsak ferdig til jul. 
Les meir om prosjektet her

Kollektivknutepunktet i sentrum 

Anleggsarbeidet i Korsegata nærmar seg slutten. Aco anlegg AS jobbar no for fullt med overflatene, som asfaltering, steinsetting og støyping av fortau. I slutten av neste veke startar neste fase i  bygginga av kollektivknutepunktet, der arbeidsområdet er Posthuskrysset og delar av Keiser Wilhelms gate. Det blir etablert ein mellombels veg for trafikk sør for krysset, som vist i illustrasjonen under. Det kjem eigen informasjon om vegomlegginga.

Eit kart som viser kor det skal gravast i byggefase to av det nye kollektivknutepunktet i sentrum.  - Klikk for stort bileteAnleggsområdet er merka med blått. Omkøyringsvegen ved krysset er merka med oransje. Møre og Romsdal fylkeskommune

Arbeidet med kollektivknutepunktet er delt inn i tre ulike fasar, slik at det ikkje blir byggearbeid i alle områda samtidig. Når mindre delar av området blir stengt samtidig, kan ein behalde ein del av parkeringsplassane i byggeperioden. Varelevering og tilkomst til garasjeanlegg i Keiser Wilhelms gate vil bli tilnærma som i dag, bortsett frå at utkøyringa til posthuskrysset blir stengd. Dei første vekene vil arbeidet i hovudsak skje i posthuskrysset. Når delar av Keiser Wilhelms gate blir stengt vil bybussane stoppe på St. Olavs plass. Avgangar på linje 100/101 får starthaldeplass Ålesund rutebilstasjon i byggeperioden.

Les meir om prosjektet her 

Nytt kollektivpunkt ved Ålesund sjukehus

På Åse er dei snart ferdig med å legge nye vatn-, avløps-, og overvannsleidningar til byggefelta nord for busslomma. Det er no fullt fokus på å få satt den nye kantsteinen, for å få asfaltert så mykje som råd før frosten kjem. Før jul skal vegen til byggefelta ha asfalt, det nye signalanlegget skal vere i drift, og gang- og sykkelareal som skal brukast i vinter skal også ha asfalt. Fram til vinteren vil det mellom anna foregå arbeid med belegningsstein ved busslommene, og vatn- og avløpsleidningar austover mot Moa.

Les meir om prosjektet her

Tonningsgate - Brogata 

Prosjektet i Tonningsgate inneheld ei oppgradering av vegbana og etablering av sykkelfelt og fortau. Dette skal auke tryggleiken til dei som går og syklar i Skarbøvika. Fylkeskommunen skreiv kontrakt med Mesta AS som entreprenør på prosjektet før sommaren. Anleggsarbeidet starta i august, og det har gjennom hausten foregått skogrydding og sprengingsarbeid langs vegen. Prosjektet er venta å stå ferdig sommeren 2024.

Les meir om prosjektet her:

Øvre Skytterholmen 

Prosjektet på Øvre Skytterholmen er godt i gang. Siste veka har anleggsvegar og omkøyringsvegar blitt etablert og Lindset Entreprenør har starta sjølve ombygginga.

Les meir om prosjektet her: 

Om Bypakke Ålesund

Bypakke Ålesund har som mål om at Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlege og effektive samferdselsløysingar. Bypakke Ålesund skal bidra til betre og tryggare vegar, betre kollektivtilbod og nye sykkelvegar. 

Vil du lese om alle prosjekta i Bypakke Ålesund?

 Les meir på heimesida