Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Ope digitalt møte om parkering på Moa og i bysentrum idag

I ettermiddag inviterer Ålesund kommune innbyggarane og pressa til eit ope møte på nett. Kommunen har starta ei parkeringsutgreiing for Ålesund sentrum og Moa. Utgreiinga skal kartlegge dagens parkeringstilbod og peike på moglege løysingar for framtida.Klikk for stort bildeJannike Amdam Helland og Jøran Mentzoni Eilertsen inviterer til ope digitalt møte.  

Tidspunkt er 16. september klokka 18.00 – 19.30

Møtet vert sendt på teams. Klikk på denne lenka om du vil vere med i møtet. 

Ein treng ikkje laste ned appen eller logge inn for å følge møte. Når du klikker på lenka, kan du velge å følge møtet via nettlesar.  

Arbeidet som no skal gjerast vil vere ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget for ein framtidig parkeringsstrategi. I møtet vil Ålesund kommune orientere meir om utreiinga, og prosessen knytt til denne. Rådgivingselskapet Rambøll hjelper kommunen i utgreiingsarbeidet. Rambøll vil gi ein kort presentasjon av kartleggingsarbeidet som er gjort til no, og dele førebels  tankar om moglege løysningar for framtida. 

Som ein del av prosessen ynskjer kommunen flest mogleg innspel frå både innbyggarar, kultur- og næringslivsaktørar og andre som er opptatt av utfordringane knytt til parkering i bysentrum og på Moa. 

Ein del av det opne møtet vil derfor brukast til å samle inn innspel frå møtedeltakarane knytt parkering, både utfordringar og moglege løysningar.  

Kommunen vil og svare på spørsmål undervegs, så langt det lar seg gjere. Det vert og høve til å registrere skriftlege innspel og spørsmål i etterkant av møtet. Alle spørsmål og innspel vil svarast på,  i møtet eller etter at møtet er slutt. Ålesund kommune håper at mange vil delta i møtet,  som er opent for alle som ynskjer det.

ÅRIM har ein app som heiter Min Renovasjon. App-en varslar om når folk har tøming av avfall. I samanheng med kommunen har fått nytt kommunenummer må du som har app-en registrere adressa på nytt, viss ikkje vil ikkje varslingstenesta virke.

Ålesund kommune ønsker velkommen til Dagrun Lorgen Jensen som ny leiar for politisk sekretariat.

Folk blir oppmoda om å passe på at båtane er godt festa, og å sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona.

Ålesund kommune har tilsett leiar for plan, byggesak og geodata, Edvard A. Devold, og  interimleiar for vatn og avløp, Jesper Sode Hansen.

Dette gjeld i hovudsak abonnement som til dømes barnehage, SFO og helse/omsorg.

Vassmålaren din skal avlesast  i slutten av januar 2020 når du mottek ein sms frå kommunen.

Frå 1. januar 2020 er det forbod mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje).

Velkomen til den nye nettsida for nye Ålesund kommune.

Det siste innbyggarmagasinet er på veg ut i postkassene. No kan du lese om feiringa #Heiltmitt, framtidslaben, intervju med ordførar og varaordførar og representantar i det nye kommunestyret og mykje meir  - her på nett.

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og   intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.

Til toppen