Fagplanar til høyring

Handlingsprogrammet i kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet til høyring

Har du planar om å etablere eit nytt idretts- eller friluftsanlegg i Ålesund kommune? No har du anledning til å søke anleggstiltaket inn i handlingsprogrammet, til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. For å kunne søke om statlege spelemidlar må tiltaket vere omtalt i dette handlingsprogrammet. I same ærend tek vi i mot innspel til prioriteringane gjort i handlingsprogrammet. Høyringsfristen er 13. mai.

Vi ber om skriftlege merknadar og innspel til:

  1. Høyring av rullert handlingsprogram
  2. Søknad om inntak av tiltak i handlingsprogram
    1. Kortsiktig/prioritert del
    2. Langsiktig/uprioritert del

Søkar må legge ved dokumentasjon i søknaden som spesifisert i vedlegg om krav til opptak.

Tiltaket skal som hovudregel vere inntatt i det prioriterte handlingsprogrammet, før ein kan søke om spelemidlar. Inntak i handlingsprogrammet er ikkje ein garanti for tilsegn av tilskot frå spelemidlane.

Alle med interesse for tilrettelegging, utvikling eller bygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan kome med innspel til anleggstiltak, eller merknad til rullering av handlingsprogrammet.

Dokument i saka

Merknader til høyringa

Innspel og merknadar kan sendast på desse måtane til Ålesund kommune:

Kopi sendast til Ålesund idrettsråd: leder@alesundir.org

Ansvarlig for høyringa: Fagstab kultur og medborgarskap

Høringsfrist:  13. mai

 

 

 

Til toppen