Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmeldinga inneheld informasjon om årsrekneskapen og kommunen si drift i året som gjekk. Årsmeldinga blir vedtatt av kommunestyret, normalt i siste møte før sommaren.

Årsmelding for Ålesund kommune for åra 2020 - 2021

Fram til og med 31. desember 2023 var også Haram ein del av Ålesund kommune. Her finn du årsmeldingane frå den perioden. 

Årsmelding før kommunesamanslåing

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldingane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020.