Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgivande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til behandling. 

Alfred Steinberg Ebbesvik er leiar og Tonje Halonen Giske nestleiar i ungdomsrådet (UR).

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet.

Innbyggarane sin medverknad i kommunale prosessar der ein skal ta ei avgjerd, er ein viktig del av eit levande lokaldemokrati. Ungdom er ofte underrepresentert i folkevalde organ. Det er nødvendig at ungdom får uttale seg for å sikre at ein er klar over dei konsekvensane vedtaket får for dei gruppene som det gjeld.

Lovfesta ordningar for medverknad skal sikre ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom og bidreg til at sakene vert betre opplyste.

Ungdomsrådet skal ha 9 medlemmar og 11 varamedlemmar. Ungdomsrådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei unge.  Valperioden for ungdomsrådet er to år.

Rettleiar for ungdomsråd