Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med funksjonsnedsetting er eit rådgivande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for personar med funksjonsnedsetting, til behandling. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for rådet

Alle saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret behandlar sakene. Rådet for menneske med funksjonsnedsetting kan sjølv ta opp saker som vedkjem funksjonshemma i kommunen.

Rådet skal ha 9 medlemmar og 11 varamedlemmer valde i rekkefølgje.

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for råd for personar med nedsett funksjonsevne.