Oppgåveutval

Eit oppgåveutval eller -nemnd som vert oppretta er eit spesialisert politisk organ, og meint å skulle bestå for kortare eller lengre periodar avhengig av kva oppgåver som vert lagt til utvalet eller nemnda.

Målet er at ein saman skal finne løysingar på spesifikke politikkområde, problem og utfordringar. Bakgrunnen er at det er ønskeleg med tidleg involvering i saksførebuande prosessar.

Varigheit og mynde vert fastsett ved oppretting  av utvalet. Byggekomite er døme på slike tidsavgrensa utval. Tal på medlemmar og samansetting, blir fastsett ved opprettinga. Kommunestyret (eller den som har fått mynde til å opprette organet) kan når som helst omorganisere eller legge ned utval.