Hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel

By- og lokalsamfunnsutvikling er fokus for hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel.

Det politiske arbeidet på nivået under kommunestyret skal vere organisert som utval, oppretta med heimel i § 5-7 i kommunelova. 

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for Hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel.

Hovudutvala er saksførebuande organ for kommunestyret, men har og vedtaksmynde i saker, slik det går fram av vedtatt delegeringsreglement

Hovudutvalet for teknisk, miljø og samferdsel sine oppgåver har fokus på by- og lokalsamfunnsutvikling, vekst og berekraft, og omfattar infrastruktur (vatn, avløp, renovasjon (VAR), veg, grønt og anlegg (VGA), samferdsel, eigedomsdrift, kart-geodata/oppmåling, natur og miljø. 

Hovudutvalet er eit fast utval etter kommunelova § 5-7 og skal behandle og tildele Ålesund kommune sin miljøpris for særskild innsats for berekraftig miljø, under dette klima- og energitiltak