Hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel

By- og lokalsamfunnsutvikling er fokus for hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel.

Det politiske arbeidet på nivået under kommunestyret skal vere organisert som utval, oppretta med heimel i § 5-7 i kommunelova. 

Hovudutvala er saksførebuande organ for kommunestyret, men har og vedtaksmynde i saker, slik det går fram av vedtatt delegeringsreglement. Kvart hovudutval har 11 medlemmar.

Jessica Gärtner (H) er leiar og Elin Anja Drønnen (Å) er nestleiar i hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel (HTMS).

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for Hovudutval for teknisk, miljø og samferdsel.

Hovudutvalet for teknisk, miljø og samferdsel sine oppgåver har fokus på by- og lokalsamfunnsutvikling, vekst og berekraft, og omfattar infrastruktur (vatn, avløp, renovasjon (VAR), veg, grønt og anlegg (VGA), samferdsel, eigedomsdrift, kart-geodata/oppmåling, natur og miljø. 

Hovudutvalet er eit fast utval etter kommunelova § 5-7 og skal behandle og tildele Ålesund kommune sin miljøpris for særskild innsats for berekraftig miljø, under dette klima- og energitiltak