Meddommar

Meddommar

Kan du tenke deg å verte meddommar?

Ålesund kommune skal våren 2020 velje meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 –2024. 

Meddommarar

Meddommarar eller lagrettemedlemar er vanlege innbyggjarar som er med på å ta avgjersler i rettssaker. Som meddommar kan du rekne med å verte innkalla ein til tre gongar i året. Dei fleste rettssaker varer frå ein til tre dagar, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommar er ei samfunnsplikt, og vanlegvis får du fri frå jobb for å utføre vervet. Om du taper arbeidsforteneste vert det gitt erstatning for det.

Skjønsmedlem

Kommunen skal i tillegg foreslå skjønsmedlemar for val i fylkestinget.
Skjønsmedlem er ei type sakkunnige meddommarar, som deltek både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslege skjøn og overskjøn. Det er ønskeleg at skjønsmedlem har kompetanse knytt til: 
-    Ulike sider av verdifastsetting, bruk og drift av fast eigedom
-    Plan- og reguleringsprosessar
-    Bygg- og anleggsverksemd
-    Økonomi, revisjon og rekneskap
     Frostating lagmannsrett

Meir informasjon finn du på domstolane si heimeside
 

Meld di interesse 


Kven kan verte meddommar?

Utvala skal ha ei allsidig samansetning, slik at det best mogleg representerer alle delar av befolkninga. 

Domstollova stiller visse krav til kven som kan veljast til meddommar. Blant anna må du vere over 21 år og under 70 ved valperioden sin start, du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Ålesund kommune.

Dei som skal veljast skal også vere alminneleg heiderlege samfunnsborgarar som er godt skikka til vervet. Vandel vil verte sjekka. Lova sine generelle krav er at ein meddommar skal ha tilstrekkelege norskkunnskapar og vere personleg eigna til oppgåva. 


Kven kan verte skjønsmedlem?

For skjønsmedlem gjeld same reglane som for meddommarar, med unntak av at det ikkje er noko øvre aldersgrense.
Dersom du ønskjer å vere meddommar eller skjønsmedlem i Ålesund kommune for perioden 2021 – 2024, kan du melde di interesse innan 31. mai 2020.


Fristen for å melde seg er ute, og kommunestyret (18.-19.06.2020) gjorde vedtak om kven som skal få desse verva.


 

Til toppen