Meddommar

Ålesund kommune valde hausten 2020 meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioda 2021 –2024.

Arbeidet med å rekruttere nye meddommarar startar tidleg i 2024.

Kva gjer ein meddommar?

Meddommarar eller lagrettemedlemar er vanlege innbyggarar som er med på å ta avgjersler i rettssaker. Som meddommar kan du rekne med å verte innkalla ein til tre gongar i året. Dei fleste rettssaker varer frå ein til tre dagar, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommar er ei samfunnsplikt, og til vanleg får du fri frå jobb for å utføre vervet. Om du taper arbeidsforteneste vert det gitt erstatning for det.

Kva gjer ein skjønsmedlem?

Kommunen skal i tillegg foreslå skjønsmedlemmar for val i fylkestinget.
Skjønsmedlem er ein type sakkunnige meddommarar, som deltek både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslege skjøn og overskjøn. Det er ønskeleg at skjønsmedlemmar har kompetanse knytt til: 
-    Ulike sider av verdifastsetting, bruk og drift av fast eigedom
-    Plan- og reguleringsprosessar
-    Bygg- og anleggsverksemd
-    Økonomi, revisjon og rekneskap
     Frostating lagmannsrett

Meir informasjon finn du på domstolane si heimeside

Kven kan verte meddommar?

Utvala skal ha ei allsidig samansetning, slik at det best mogleg representerer alle delar av befolkninga. 

Domstollova stiller visse krav til kven som kan veljast til meddommar. Blant anna må du vere over 21 år og under 70 ved starten av valperioden, du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Ålesund kommune.

Dei som skal veljast skal også vere alminneleg heiderlege samfunnsborgarar som er godt skikka til vervet. Vandel blir sjekka. Lova sine generelle krav er at ein meddommar skal ha tilstrekkelege norskkunnskapar og vere personleg eigna til oppgåva. 

Kven kan verte skjønsmedlem?

For skjønsmedlem gjeld same reglane som for meddommarar, med unntak av at det ikkje er noko øvre aldersgrense.

Meir informasjon finn du på domstolane si heimeside.

Har du spørsmål som gjeld vervet ta gjerne kontakt med politisk sekretariat politisk@alesund.kommune.no.