Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Saksbehandling og arkiv

Saksbehandling og arkiv

Kommunen behandlar personopplysingar i det elektroniske saks- og arkivsystemet. Opplysingane blir lagra i samsvar med arkivlova.

Sak- og arkivsystemet følgjer offentlege standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. I tillegg blir fleire fagsystem nytta innanfor dei einskilde verksemdene for saksbehandling. Der fagsystemet også er eit arkivsystem, følgjer dette NOARK-standarden. Verksemdsleiar er ansvarleg for den daglege arkiveringa i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysingar som namn, adresse, telefonnummer og annan relevant informasjon som går fram av henvendinga. Fødselsnummer blir registrert på nokre saker når det er nødvendig for sikker identifikasjon og for å gjere det mogeleg med elektronisk utsending av dokument. Saksdokument kan i tillegg innehalde både teiepliktig informasjon og sensitive personopplysingar.  

Kommunen sin offentlege journal ligg på kommunen si heimeside. Dette er ein journal over kommunen sine inngåande og utgåande dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. Journalføringar i andre fagsystem blir ikkje lagt ut på offentleg journal. Etter tre månader blir journalar på heimesida deaktivert. Offentleg journal er heller ikkje søkbar gjennom eksterne søkjemotorar.

Til toppen