Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordning for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Formål

Målet med tilskuddsordninga er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. 

Kriteriene for tilskuddsordningen er fastsatt i forskrift av 2. januar 2024. 

Les forskriften før du søker: Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - Lovdata

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Organisasjonen må være registrert med adresse i Ålesund. 

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstilskudd.

Se i forskriftens § 5 hvilke organisasjoner som kan motta tilskudd.

Hva gir vi tilskudd til?

Vi gir tilskudd til tiltak eller prosjekt som har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe, og som bidrar til å nå ett eller flere av følgende mål:

  1. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
  2. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
  3. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Tiltaket må gjennomføres i 2024. 

Slik søker du om tilskuddet

Gjør klar vedlegg. Du trenger disse vedleggene:

  • Budsjett
  • Vedtekter
  • Organisasjonens siste tilgjengelige årsregnskap
  • Årsmelding

For søknader om driftstilskudd må det også legges ved en egenerklæring på at organisasjonen oppfyller kravet til innvandrerrepresentasjon i § 5 og en egenerklæring for antall tellende medlemmer

Søk om tilskudd til integrering

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 31. mars 2024

Krav til rapportering

Organisasjoner som får tilskudd skal levere rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen og eventuelle avvik sammenlignet med søknad og budsjett.

Organisasjoner som mottar kr 200.000 eller mer må levere regnskap revidert av registrert eller statsautorisert revisor. 

Mer informasjon

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med oss. Kontaktpersoner i kommunen:

Les mer om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (imdi.no)