Velkomen til oss

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for eit aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU. 

Kommunen er ein stor arbeidsgivar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet». 

Vi ønsker oss engasjerte og motiverte medarbeidarar som er prega av kommunen sine verdiar.

Dersom du er opptatt av å ha ein meiningsfylt jobb, med varierte og utfordrande oppgåver, og føler at du har eigenskapar og erfaringar som kan bidra til å levere gode tenester for kommunen sine innbyggjarar, så er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Artikkelliste