Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Arbeidsområde

Velkomen til oss

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for eit aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU. 

Dei tekniske verksemdene har sine hovudoppgåver innan planlegging, utbygging, drifting og vedlikehald av tekniske anlegg og tenester i kommunen.

Kommunen skal yte ei rekke tenester av høg kvalitet til alle innbyggarane. Ein effektiv administrasjon er viktig for å nå dette målet. Kommunedirektøren blir difor støtta av stabsområde.

Velferd og sysselsetting yter fagleg og menneskeleg støtte for personar i varierte livssituasjonar, og arbeider med tilrettelegging for ein kvalitetsmessig velferd for kommunen sine innbyggjarar.

Kommunalområdet Barn, familie og integrering yter ulike tenester retta mot barn og familiar.

Innanfor helse og omsorgsverksemdene blir det ytt helse – og pleietenester til alle innbyggarar som har behov for eller krav på slike tenester.

Kommunen sine skular og barnehagar skal bidra til å skape trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og unge. Det er ein lærings- og utviklingsarena der ein skal legge til rette for læring av kunnskapar og ferdigheiter, slik at barn og unge kan utvikle seg og bruke sine evner i eit fellesskap.

Kultur er meir enn berre kino og teater! Verksemder som yter tenester innan kultur har ansvar for å legge til rette for varierte aktivitets- og fritidstilbod til alle innbyggarar, unge som eldre.

Til toppen