Fengselshelseteneste

Innsette i fengsel har rett til dei same helsetenestene som resten av befolkninga.

Om tilbodet

Kommuna som fengselet ligg i, skal sørge for at innsette i fengsel har tilgang på helsetenester som:

 • allmennlegeteneste
 • legevaktordning
 • sjukepleieteneste
 • fysioterapiteneste
 • jordmorteneste

Tilbodet omfattar m.a.

 • helseundersøkingar
 • behandling og utarbeiding av individuell plan
 • legemiddelassistert rehabilitering
 • tannbehandling
 • førebyggjande tiltak
 • grupperetta tiltak og informasjon
 • miljøretta helsevern
 • tilrettelegging for tida etter lauslating

Pris

Innsette har rett til nødvendig helsehjelp i den kommuna fengselet ligg. Tenesta er gratis.

Ansvarleg for tenesta