Trinn 10: Samlokaliserte bustader med personalbase

Innbyggarar som har vedvarande behov for døgntenester, får tilgang til tilrettelagt bustad der det er individuelt tilpassa tilgang på tenester med spesialisert fagkompetanse.

Utsikt fra Molja i Ålesund til trehus i Molovegen - Klikk for stort bilete

Buforma gjer det mogleg å leve eit sjølvstendig liv i eigen heim – og samtidig oppleve tryggheit og god livskvalitet​.

Ålesund kommune tilbyr samlokaliserte bustader med fellesareal og areal for personalbase som:

 • Støttar opp under den enkelte si evne til meistring og sjølvstendigheit​​ ​
 • Stimulerer til god helse, sosiale fellesskap og livskvalitet​
 • Gir tilgjengelege og oppsøkande tenester der innbyggaren bor ​​​
 • Sikrar rett og spesialisert kompetanse ut frå funksjonsnivå og behov​​​
 • Mogleggjer ein sjølvstendig kvardag utanfor foreldreheimen for unge innbyggarar med funksjonsnedsettingar når dei er klare for det​
 • Gir tryggheit for framtida for foreldre til barn med funksjonsnedsettingar​

Bustad, bufellesskap og bukollektiv til ​personar med

 • samansette behov/utfordringar​
 • demenssjukdom​
 • utviklingshemming og nedsett funksjonsevne​
 • rus og samtidig psykiske utfordringar ​
 • rehabiliteringsbehov rus​
 • psykiske lidingar – bustader​

Digitale løysingar

 • Tryggleiks- og varslingsanlegg
 • Velferdsteknologi tilpassa behova til tenestemottakar