Svangerskapskontrollar

Svangerskapskontrollar

Første svangerskapskontroll skjer normalt i veke 6-12. Vi oppmodar om at du tek kontakt for å bestille time så snart du veit at du er gravid. Målet med svangerskapskontrollane er å sikre at svangerskapet vert trygt for både deg og barnet. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsa di gjennom svangerskapet. Vi legg vekt på individuell rettleiing med førebuing til amming, fødsel og den første tida etterpå. Vi gjer merksam på at innhaldet i tenesta til ein viss grad kan variere frå helsestasjon til helsestasjon.

Jordmor samarbeider med helsesjukepleiar, fastlege, og tilviser til spesialisthelsetenesta ved teikn på sjukdom eller ved behov for utvida helsehjelp.

Svangerskapskontrollar
Svangerskapsveke Anbefalte undersøkingar og prøver
6-12 Første kontroll hos jordmor/fastlege. Ta med deg urinprøve til kontroll (morgon- og midtstråleurin i reint glas) og eventuelt blodprøvesvar frå fastlege. Vi måler blodtrykket ditt, sjekkar urinprøven din, tar vektkontroll og kjenner utvendig på magen for å finne ut størrelsen på livmora. Vi gjennomfører ei kartleggingssamtale, der vi spør deg om dine levevanar, tidlegare sjukdomar og andre tema som kan vere viktig for deg og for oss. Du vil få eit helsekort der det står ein del viktige opplysningar om deg, dette skal du behalde og ta med til alle undersøkingar i graviditeten. Vi vil rekvirere blodprøvar for å sjekke ulike verdiar i blodet ditt, samt blodtype og smittestatus. Er du under 25 år vil du få tilbod om klamydiatest. Jordmor vil følge opp alle prøvesvar. Vi tilviser deg til tidleg ultralyd i veke 12 dersom du har rett til fosterdiagnostikk. Vidare blir alle gravide tilviste til rutineultralyd på sjukehuset. Denne undersøkinga er i svangerskapsveke 17-19.
17-19 Rutine Ultralyd: Alle gravide får tilbod om rutineultralyd. Undersøkinga blir utført ved gynekologisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. Timeavtale får du i posten eller per telefon.
Felles for komande kontrollar No startar vi med regelmessige undersøkingar av deg og barnet i magen. Standard undersøkingar består av måling av blodtrykk, sjekk av urinprøve, måling, vekt, sjekk av livmorstorleik og kontroll av hjartelyden til fosteret. Vi tilviser til spesialisthelsetenesta og/eller fastlege, ved behov for ekstra oppfølging i løpet av svangerskapet. Tilbod om signering av farskapserklæring/ morskap til dei som ikkje er gifte. Tilbod om rettleiing/kurs i amming, fødsel og barseltid.
Uke 24: Standardundersøking. Gravide med blodtype rhesus negativ, vil få tilbod om ein blodprøve for å finne ut kva blodtype barnet har. Dette for å unngå komplikasjonar seinare i svangerskapet.
Uke 28: Standardundersøking. Vi sjekkar hemoglobinverdien ved blodprøve. Samtale/kartlegging av levevanar, fysisk og psykisk helse. Vi hjelper med tilvisning til andre instansar ved behov.
Uke 32: Standardundersøking.
Uke 36: Standardundersøking. Tilvisning til ultralyd dersom barnet ligg i seteleie/tverrleie.
Uke 38: Standardundersøking. Vurdering av barnet sitt leie i magen.
Uke 40-41: Standardundersøking. Tilvisning til kontroll på fødeavdelinga, ca 7-9 dagar over termin. Eventuelt tilbod/vurdering av livmorhals, modenheit og moglegheit for stripping av hinner.

For utfyllande informasjon kan du lese meir her:

Til toppen