Overgang frå barnehage til skole og SFO

Å starte på skolen er ei stor hending i alle barn sitt liv. Barnehagane og skolane samarbeider for at overgangen frå å vere barnehagebarn til å bli skoleelev skal bli trygg og god.

Ålesund kommune har laga ein plan for overgangen som skal sikre:  

  • ein god samanheng og progresjon i opplæringa som varetar fagleg og sosial utvikling for barnet – det siste året i barnehagen og det første året på skolen 
  • ein trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn og for deira føresette
  • tidleg innsats for barn med særskilde behov 
  • gode rutinar for samarbeid mellom barnehagar, skolar og SFO 

Korleis førebu barna best mogleg til skolestart?  

Ein god overgang for det enkelte barn føreset utvikling av gode og trygge rammer, samt gode verdiar og gode haldningar. Barnehage, skole og føresette bør samarbeide omkring det enkelte barn si utvikling og læring. 

Kva skjer fram mot skolestart?

  • Førskoleopplegg i barnehagane.
  • Innskriving: Skolane sender ut invitasjon til innskrivingsdag, som vanligvis er i midten av januar. Dette er det første møtet med skolen.
  • Registrering: Skolane sender ut eit brev om kva skole barnet har fått reservert skoleplass på. Dette blir sendt ut i midten av januar. Føresette skal bekrefte eller gjere endringar digitalt.
  • Tilbod om skoleplass: Skolane sender ut eit brev med tilbod om skoleplass.

Meir informasjon

Sjå brosjyre med informasjon til foreldre/føresette: Overgang frå barnehage til skule (PDF, 2 MB) / Overgang fra barnehage til skole (PDF, 2 MB) (bokmål).

Ansvarleg for tenesta