Kommuneplanar til høyring

Kommuneplan er det viktige overordna styringsdokumentet for Ålesund kommune. Kommuneplanen skal peike ut den langsiktige utviklinga av kommunen og gjeld alle som bur, lever eller arbeider her. Dersom kategorien er tom er det for tida ingen saker til høyring.

Artikkelliste