Vigsel

Vigsel

Borgarleg vigsel i Åleund kommune.

Ansvaret for borgarleg vigsel blei overført frå tingrettane til kommunane 1. januar 2018. 

Ålesund kommune gjennomfører vigslar på fredagar mellom kl. 11.00 og 14.00, utanom dette må det avtalast spesielt.

F.o.m 2020 blir det gjennomført vigslar på følgande stader:

  • Brattvåg - Ingebrigt Davik huset
  • Sandøy - Tjenestehuset
  • Skodje - Tjenestehuset
  • Ørskog - Kulturhus/Tjenestehuset
  • Avholdshjemmet Ålesund, Korsegata 6

> Information in English

 

Skjema som må fyllast ut

Før de kan gifte dykk, må folkeregisteret i Skatteetaten kontrollere om ein oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap i Noreg. Les Skatteetaten sin informasjon for norske og utanlandske statsborgarar her.

Den formelle vegen til ekteskapet blir forklart steg for steg.

Om begge har norsk personnummer, er det raskast å logge seg inn på skatteetaten.no og søke om prøvingsattest elektronisk. Alternativt kan søknad fyllast ut på papir og sendast i posten til det regionale skattekontoret.

Dei kommande ektefellene må fylle ut kvar si eigenerklæring, det samme må forlovarane. På eigenerklæringa skriv de datoen de søker kommunen om, sjølv om tidspunkt ikkje er endeleg avtalt.

Om det er aktuelt, fyll også ut andre skjema, for eksempel melding om endring av navn og erklæring om skifte ved ekteskap.

Forventa behandlingstid i folkeregisteret er minst to til tre veker. Når vilkåra er prøvd og funne i orden, sender Skatteetaten ein prøvingsattest.

Alle spørsmål som er knytta til prøvinga må rettast til folkeregisteret ved det lokale, eller regionale skattekontoret.

 

Bestille vigsel

De bestiller borgerleg vigsel i Ålesund kommune ved å skrive inn kontaktopplysningar og ønske om dato, tidspunkt og språk på dette elektroniske skjemaet. Her kan de også laste opp kopi av legitimasjon som bankkort og pass - og (for utanlandske statsborgarar) eventuelt visum eller anna dokumentasjon for lovleg opphald.

De kan alternativt få skjemaet ved å skrive til postmottak@alesund.kommune.no, eller ringe 70 16 20 00.

Bestillinga kan skje fleire månader på førehånd, men detaljer blir endeleg avtala når kommunen har motatt prøvingsattesten og vigselen nærmar seg.

 

Vigslarar


Prøvingsattest

Prøvingsattesten, og eventuelt følgeskriv fra Skatteetaten, må videreformidlast til Ålesund kommune seinast to veker før ønska vigselsdato. Det enklaste og sikraste er opplasting via dette skjemaet.

Alternativt kan prøvingsattesten og anna dokumentasjon leverast på næraste tenestehus, eller sendast til:

Ålesund kommune, innbyggartorget
Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Merk konvolutten med «vigsel».

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og vigselen må skje før utløpsdato.

 

Kostnadar

Tenesta er i utgangspunktet gratis for innbyggarar i Ålesund kommune. Det er også gratis for personar som ikkje er busette i Noreg, men som oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap her.

Dersom brudeparet ønsker alternativ vigselsstad, eller vigsel utanom ordinær arbeidstid, vil det medføre ekstra kostnader.

Dersom det er ønske om anna pynt/dekorasjon enn det kommunen tilbyr, må brudeparet sjølv ordne og betale dette. Paret må også sjølv sørge for musikk eller andre kunstneriske innslag, om dette er ønskeleg.

 

 

Kostnadar vigsel 2020 - tidlegare Haram
Kostnadar vigsel 2020 - tidlegare Haram
Informasjon Pris
For brudepar frå andre kommunar og for vigsler utanfor normalarbeidstid (kveld og helg) i kommunen sitt fastsette lokale 1500,-
For alle vigsler som er både utanfor normal arbeidstid og/eller på ein annan stad i kommunen enn i det fastsatte lokalet 2500,-

 

Kostnadar vigsel 2020 - tidlegare Skodje
Kostnadar vigsel 2020 - tidlegare Skodje
Informasjon Pris
For brudepar frå andre kommunar og for vigsler utanfor normalarbeidstid (kveld og helg) i kommunen sitt fastsette lokale 1000,-
For alle vigsler som er både utanfor normalarbeidstid og/eller på ein annan stad i Ålesund kommune enn i det fastsette lokalet 2000,-

 

Kostnadar vigsel 2020 - Ålesund
Kostnadar vigsel 2020 - Ålesund
Prisane gjeld for par der minst ein er bosatt i Ålesund kommune Pris
I kontortida på seremonirommet Gratis
Vigsel på seremonirommet utanom kontortida 2000,-
Vigsel i kontortida på andre stadar enn dei fastsatte lokala i kommunen 3000,-
Vigsel utanom kontortida på andre stadar enn dei fastatte lokala i kommunen 4000,-

 

Kostnadar vigsel 2020 - Ålesund
Kostnadar vigsel 2020 - Ålesund
Prisane gjeld for par der begge er busette i ein annan kommune enn Ålesund kommune Pris
Vigslingar på seremonirommet i kontortida 1000,-
Vigslingar på seremonirommet, utanfor kontortid 2500,-
Vigslingar i kontortid, andre stadar enn i dei fastsette lokala 3500,-
Vigslingar utenom kontortid, andre stadar enn i dei fastsette lokala 4500,-

 

Tidlegare Ørskog

Tilbodet er gratis dersom minst ein av partane har bustadsadresse i kommunen. Dette gjeld sjølv om du for tida er busett i utlandet. Ønsker du å legge seremonien til eit tidspunkt eller ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må du rekne med å dekke tilleggskostnadene sjølv. Dersom du ikkje bur i Ørskog eller har spesielle ønske om tid og stad, kan det medføre kostnadar. Dette får du vite når du tar kontakt med oss.

 

Verdt å vite om vigselsdagen


Frammøte

Brudefolk, forlovarar og gjestar bør møte opp ved seremonirommet 15 minutt før avtalt tid for vigsel.

 

Legitimasjon

Legitimasjon blir vist fram på vigselsdagen før sjølve seremonien kan starte. Vi godtar gyldig pass, eller norske førarkort og norske bankkort med bilde og personnummer.

Utenlandske statsborgarar må vise fram pass. Asylsøkerbevis er ikkje godtatt som legitimasjon.

 

Vitne

Det skal vere to vitne til stades under seremonien. Dette er vanlegvis forloverane, men det kan også vere to andre myndige personar. Vitna skal vere med og underteikne vigselsprotokollen/prøvingsattesten.

 

Språk

Kommunen kan gjennomføre vigselen på norsk eller engelsk. Dersom de verken forstår norsk eller engelsk, må de sjølve ta med kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

 

Tekst i vigselsformularet

Her finn de det borgarlege vigselsformularet som vigsler les opp.

 

Vigselsseremonien

Sjølve seremonien varer i 10-15 minutt. De blir vist inn i seremonirommet saman med gjestane. Sjølve vigselen skjer ved at vigslaren les ein fastsatt tekst for borgarleg vigsel.

Ho/han les gjerne også eit dikt, dersom de ønsker det.

Deretter blir de spurt om de vil ha kvarandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dykk som ektefolk. Til slutt må vigselsprotokollen skrivast under av dykk, vitna og vigslaren.

 

Påsetting av ringar

Det er høve til å sette på ringar under seremonien. Gi beskjed om dette før seremonien starter. Ringene kan settast på når vigsleren har erklært dykk som ektefolk. Vigsleren sier frå når ringene kan utvekslast.

 

Kulturelle innslag

De kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må de sjølve organisere. Gi beskjed på førehand.

Tida som er sett av til seremonien, underteikning og fotografering er til saman 25 minutt. Det er viktig å halde tidsramma, fordi det ofte er andre par som ventar på å gifte seg.

 

Fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien, i forståelse med paret og vigsleren.

 

Vigselsattest

Prøvingsattesten som brudeparet, vitna og vigslaren underteiknar blir vanlegvis sendt til Skatteetaten same dag som vigselen skjer. Paret vil få med seg ein kopi av attesten, som ein midlertidig vigselsattest.

Endeleg vigselsattest kjem frå Skatteetaten etter ei eller to veker. Alle spørsmål om vigselsattesten må rettast direkte til Skatteetaten.

 

Forbod mot alkohol, konfetti m.m.

Det er ikkje lov å drikke alkohol, eller å kaste ris, roseblad eller konfetti, i eller utanfor seremonirommet.

Til toppen