Pårørandekoordinator

Dei aller fleste er pårørande ein eller annan gong i løpet av livet. Mange klarer seg utan hjelp frå det offentlege, men for nokre kan det vere vanskeleg å orientere seg om tilbod og tenester. Ein kan ha behov for emosjonell støtte, ha støttesamtalar og få hjelp til å sortere tankar og følelsar.

Kva gjer ein pårørandekoordinator?

 Pårørandekoordinator bidreg til å utvikle og styrke kommuna sin pårørandeomsorg gjennom:

  • Identifisering og kartlegging av pårørande sine behov
  • Informasjonsarbeid rundt pårørande sine behov, internt og eksternt
  • Oversikt over tilbod og tenester retta mot pårørande
  • Representasjon av kommuna i ulike fora
  • Bidreg i utviklingsarbeid retta mot pårørande
  • Undervisning, rettleiing og kompetanseheving til tilsette i kommuna
  • Barn som pårørande
  • Kurs, grupper
  • Meistringskurs for etterlatne

Korleis kan pårørandekoordinatoren hjelpe?

Pårørandekoordinator er ein ressurs for kommuna sine tilsette, pårørandeorganisasjonar, frivillige og andre samarbeidspartar. 

Kontakt

Ansvarleg for tenesta

 

Koordinering og tildeling