Følgjekort (ledsagerbevis)

Har du fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting kan du med eit følgjekort (ledsagerbevis) ta med deg ein person utan ekstra kostnad på offentlege kultur- og fritidsarrangement og på transportmiddel der ordninga blir akseptert.

Kven kan få følgjekort?

  • Har du ei fysisk eller psykisk funksjonsnedsetting som varer minimum 2 år, kan du få følgjekort.
  • Følgjekort blir tildelt uavhengig av søkjar sin økonomi eller livssituasjon.
  • Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense.

Formål

Formålet med ordninga er å førebyggja isolasjon og bidra til auka livskvalitet. Den som har ein funksjonsnedsetting som gjer at ein treng følgje for å delta på kultur- og fritidsarrangement eller nytte offentleg transportmiddel, skal med følgjekortet kunne ha med seg eit følgje, utan at den personen treng å betale for billetten. 

Korleis bruke følgjekortet?

  • Det er kun følgjepersonen som får rabatt eller gratisbillettar. Den som eig eit følgjekort betalar for seg sjølv. 
  • Korthaldar vel sjølv følgjepersonen sin, og kan ha ulike følgjepersonar frå gong til gong.
  • Det er den enkelte arrangør som bestemmer kva rabatt dei ynskjer å gi. 
     

Ordninga er landsdekkjande, og du kan nytte følgjekortet på tvers av kommunegrenser.

Om du ser noko som manglar inne på lista, er det fint om du sender ein e-post til sjoholt.innbyggartorg@alesund.kommune.no , så får vi supplert.

Pris

Det er gratis å få følgjekort. Mistar du kortet, må du betale kroner 65,-  for å få laga eit nytt.

Sjå pris for følgjekort.

Slik søkjar du

Søk følgjekort/ledsagerbevis

Dette må du legga ved søknaden: 

  • Eit bilete av nyare dato og god kvalitet.
  • Uttale frå lege eller helsepersonell på at du har behov for følgje for å kunne delta på aktivitetar.

Dersom du har behov for hjelp, ta kontakt med innbyggartorget

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpande. 

For barn vil kortet normalt bli utstedt for 3 år i gongen. For vaksne vil det normalt bli utstedt for minimum 2 år i gongen. Ønskjer du å fornye følgjekort, sender du inn ny søknad.

Klage

Om du meiner noko i avslaget er feil, kan du i høve Forvaltningslova § 28, 2. ledd, klage på vedtaket. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er sendt. Klagen skal vere skriftleg, grunngjeven og underteikna.

Klagen skal sendast til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Ansvarleg for tenesta