Tilknyting til kommunalt vass- og avløp

Eigedomar skal vere tilknytta avløpsnettet.

Plan- og bygningslova seier at kommunen kan pålegge deg å vere knytt til det offentlege vatn- og avløpsnettet.

Har du ein eigedom som ikkje er tilknytta avløp, men har innlagt vatn, må du anten kople deg til offentlege avløpsleidningar eller sørge for godkjent reinseløysing for utsleppet.

Vil du kople deg til det kommunale leidningsnettet?

Rørleggaren din eller ansvarleg entreprenør tek kontakt med kommunen gjennom Entreprenørportalen, for å få vite om du bur ein plass det er mogleg. 

Vil du etablere, endre eller reparere VA-anlegg knytt til det kommunale vatn- og avløpsnettet, skal rørleggar/ansvarleg entreprenør søke kommunen gjennom Entreprenørportalen.

Dersom du ikkje kan knyte deg til det offentlege avløpsnettet, kan du etablere privat anlegg. Då må du søke om utsleppsløyve

Skal du bygge nytt?

Dersom du bygger eit nytt hus eller fritidsbustad, eller søker om bruksendring som medfører ei byggesak, skal du søke om tilknyting til kommunalt vatn og avløp gjennom byggesøknaden din.  Då treng du førehandsuttale frå vatn og avløp.

Tilkoplingsavgift

Ved tilkopling betaler du ei tilkoplingsavgift som kommunestyret fastset kvart år. 

Her finn du prisar som gjeld vatn og avløp.

Meir informasjon

Etablering om vatn- og avløpsanlegg på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Ansvarleg for tenesta