Trinn 3: Tidleg innsats/Førebyggende lågterskeltilbod​

Vi tek aktive grep for å meistre livet og daglege aktivitetar. Det gjer vi også når livssituasjonen endrar seg og livet byr på ekstra utfordringar for oss sjølve, eller nokon vi har omsorg for.

Tre elevar med skolesekk, på veg til skolen. - Klikk for stort biletePå veg til skolen. Majoma media

Ålesund kommune​ tilbyr: 

 • informasjon, rådgiving og kurs om kva som gir god helse og auka livskvalitet. ​
 • informasjon, rådgiving og kurs om kva som kan bidra til meistring av eigen livssituasjon og førebygge funksjonstap.​
 • tenester på tvers, slik at oppfølging av den enkelte innbyggar og familie vert heilskapeleg og koordinert. ​
 • støtte og rettleiing til pårørande.​

Rådgiving​

Livsfasemestring/kurs​

 • Lærings- og meistringskurs​
 • Pårørandekurs​
 • Demensskule​
 • Samtalegrupper​
 • Treningsgrupper​
 • Gruppetilbod til barn og unge​
 • Hjelpemiddelformidling (korttidsutlån)​
 • Matombringing​
 • Besøksven​
 • Blå Kors Ung
 • Fontenehus ​
 • Førebygging av skulevegring og skulefråvær​

Andre tenester​

 • Fysioterapi og ergoterapi (t.d. tverrfagleg innsats i heimen)​
 • Barnevernsvakt
 • Psykisk helsehjelp​
 • Mottak for overgrep og vold i nære relasjonar
 • Krisesenter (interkommunalt)

Digitale løysingar

 • Nav-portalen – nav.no​
 • Høyrselskommunikasjon​​
 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)​
 • Digitale støtteappar​