Frådeling

Ved søknad om frådeling (oppretting av ny matrikkeleining/grunneigedom) vil det bli fatta eit vedtak med heimel i plan- og bygningslova. 

Dersom du samtidig ønskjer gjennomført oppmålingsforretning på grunnlag av vedtaket, må du sende inn skjemaet Rekvisisjon for søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven

Kven kan søkja? 

Eigar (heimelshavar) eller den som har fullmakt frå eigar kan søkja om frådeling.

Kven kan rekvirere/krevje matrikulering? 

Oppretting av ny matrikkeleining kan rekvirerast av heimelshavar, festar, advokat, kommune, fylkeskommuna, stat eller andre som har fullmakt.  
I dei tilfella der det er eit firma som er eigar, kan personar med signaturrett i samsvar med firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 9 

Kva skal søknaden innehalde?

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett 

Situasjonskart – målsett aktuelt areal på situasjonskartet så nøyaktig som råd. Tilkomst til tomta og vatn- og avløpsleidningar må teiknast inn. 

Tiltaket må nabovarslast. Opplysningar gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel må sendast inn.  

Førehandsuttale frå virksomhet vatn og avløp ved oppretting av ny bustadstomt.

Vilkår 

Ny (og gamal/eksisterande) tomt må vere sikra lovleg tilgang til veg, vatn og avløp. 

Saksgang

Før søknad blir sendt til kommuna, må tiltaket nabovarslast (naboliste). Eventuelle merknader skal vere mottatt av ansvarleg søkjar/tiltakshavar innan 2 veker etter at nabovarselet er sendt til partar dette vedkjem. Søknaden skal også innehalde eventuelle innkomne merknader og ansvarleg søkjar/tiltakshavar si utgreiing knytt til merknaden(ane) og eventuelle endringar i søknaden. Sjå også dibk.no 

Når søknaden er registrert i kommuna, blir det gjennomført ein enkel gjennomgang av søknaden. Er det manglar, orienterar vi om dette. Er det behov for behandling/uttalar frå andre offentlege instansar, sørger kommuna for innhenting av desse. 

Vedtak etter plan- og bygningslova

Vedtaket blir fatta med heimel i plan- og bygningslova. Vedtaket blir sendt til søkjaren med kopi til eventuelle partar som har hatt merknader til søknaden. Saksbehandlingstid for delingssaker er enten 3 eller 12 veker frå søknaden er komplett.

Blir det søkt om frådeling av ein landbrukseigedom, må søknaden også behandlast av landbruksstyresmaktene i samsvar med Jordlova § 12. Dette blir gjort etter at bygningsstyresmaktene har gjort sitt vedtak. 

Kva koster det?

Saksbehandlergebyr for behandling av oppmålingssaker

Skjema

Lover 

Sjå også 

Ansvarleg for tenesta