Prosjekt - vatn og avløp

Vassbehandlingsanlegg i Fremmerholen

For å sikre vassforsyninga i kommunen, skal vi starte reguleringsarbeid og prosjektering av eit nytt vassbehandlingsanlegg.

Det betyr at vi i første fase samlar inn innspel som skal vere grunnlaget for blant anna å velje tomt for pumpestasjonen og arbeidet med reguleringsplanen. 

Det er Asplan Viak som er plankonsulent. Dei har oppretta ei eigen nettside der alle interesserte kan kome med innspel og lese om prosjektet. Nettside for vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon i Fremmerholen (arcgis.com)

Kvifor treng vi eit vassbehandlingsanlegg?

Brusdalsvatnet er drikkevasskjelde for over 50 000 menneske her i Ålesund og Sula. Med kun eitt vassbehandlingsanlegg er innbyggarane i ytre Ålesund sårbare om noko skulle skje med vatnet. For å sikre full dekning av vassforsyning om eksisterande anlegg skal falle ut, har Mattilsynet stilt krav om tilgang til reserveforsyningsvatn som skal dekke 100 % av det daglege behovet. Ålesund har fått fleire tidsfristar for å få på plass eit slik reserveanlegg og Mattilsynet har varsla tiltak om ikkje Ålesund kommune set ein dato for bygging. 

Brusdalsvatnet vil vere vasskjelde også for det nye anlegget. Det er mogleg fordi Brusdalsvatnet er ei spesielt god kjelde som er stort nok og har svært god vasskvalitet. Det er også den einaste vasskjelda i området som er stor nok til å levere nok vatn til innbyggarane  - også i framtida, fortel prosjektleiar i kommunen, Elin Nerem.      

- Den gode vasskvaliteten kan bli påverka av klimaendringar og andre forhold, og dette gjer det svært viktig å verne om dei områda som ligg rundt vatnet og som vil vere nedslagfeltet til vatnet. Nedslagsfeltet er området rundt vatnet som vil gje tilsig av vatn frå omkringliggande område til Brusdalsvatnet. Negative endringar kjem gradvis over år, og vil vere vanskeleg å reversere om dei først skjer, avsluttar ho.

Framdrift

Mars 2021 - Oppstartsvarselet

Fram mot 1. mai var det innsamling av innspel og merknadar til oppstartsvarselet. Kommunen og Asplan Viak hadde onsdag 14. april orientering i kommunedelsutvalet for Spjelkavik, Åse og Lerstad. Her blei det lagt fram presisering av tidlegare varsel i leteområde for pumpestasjon. (PDF, 847 kB)

Seinare blir det også mogleg å sende høyringsuttale når planforslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn. 

Mai 2021 - Frist for innkomne innspel

Etter fristen 1. mai for innkomne merknader til oppstartsvarselet, var det komme inn 134 merknader frå offentlege mydigheiter, organisasjonar med interesse i området og frå naboar og grunneigarar.

Det er eit stort engasjement for å sikre naturverdiar og bomiljøet i området, og mange av merknadene vil bidra til av vi kan lage ein betre plan. Her er nokon av temaa som er tatt opp av fleire:

  • Plassering av pumpestasjonen
  • Støy
  • Trafikk og framkomme 
  • Forurensning
  • Naturverdier på land og i vatn
  • Friluftsliv

Mange har kommentert prosessen som har leidd fram til at ein planlegg pumpestasjonen innanfor nedbørsområdet til Brusdalsvatnet, og i eit natur- og friluftsområde. Dei samla innspela vil Asplan Viak sende over til kommunen 7. mai. 

Mai 2021 - Arkeologisk utgraving

Arkeologiske utgravingar er ferdigstilte. Området kan ha interesse for steinalder, men då må ein fjerne omfattande område med tre/skog, og det er ikkje aktuelt. Generelt må Ålesund kommune ved etablering av råvannspumpestasjonen vere oppmerksam ved utgraving, og melde frå til kulturminneavdelinga om det blir gjort funn av flint og så vidare. 

Juni 2021 - Konsekvensutgreiinga

Konsekvensutgreiinga skal utarbeidast som grunnlag for området i reguleringsplanen der råvannspumpestasjonen skal lokaliserast. Han består av undersøkingar knytt til:

  • Naturmangfald
  • Friluftsliv, by- og bygdeliv
  • Landskap

Konsekvensutgreiinga syner at plasseringa av råvasspumpestasjonen ved lokalitet 4 vil gi minst belastning for miljøet. Ved lokalitet 4 vert ingen naturtypar råka. Lokaliteten har relativt stor avstand til vassdraget i Spjelkavik som er svært sårbart. 
 
I utgreiinga er lokalitet 4 den einaste lokaliteten der ein ikkje treng å ha naudstraumaggregat på grunn av den korte avstanden til Brusdalsvegen 208. Dette gir mindre støy ved stasjonen, sidan aggregatet må testkøyrast og ha jamleg påfylling av diesel frå tankbil.

For meir informasjon viser ein til "Silingsrapport for pumpestasjon (PDF, 2 MB)", som er ei samanstilling av "Konsekvensutredning råvannspumpestasjon (PDF, 11 MB)", og til sjølve konsekvensutgreiinga.

Haust 2021

Basert på funna i konsekvensutgreiinga (nål juni 2021) har styringsgruppa for prosjektet avgjort at det skal arbeidast vidare med lokalitet 4. Det blir derfor ikkje arbeida meir med dei andre lokalitetane.

Når planforslaget blir lagt ut på høyring er det høve til å kome med merknadar og innspel. Det er kommunestyret som gjer endeleg vedtak om plassering. Planlagt til oktober, 

Meir informasjon

Til toppen