Har allereie vedtak (krav om matrikulering)

For å få gjennomført omsøkte vedtak om oppretting/endring av matrikkeleining, må krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon om oppmålingsforretning, sendast inn. 

Kven kan rekvirere? 

Krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning, kan rekvirerast av heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I dei tilfella der det er eit firma som er eig, kan personar med signaturrett i samsvar med firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 9 

Kva skal rekvisisjonen innehalde? 

Saksgang 

Når søknaden er registrert i kommunen, tar vi ein enkel gjennomgang av saka. Er det manglar, orienterer vi om dette. 

Dersom kriteria er oppfylte, vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til rekvirent og partane dette gjeld. 

Etter at oppmålingsforretning er halde, vil det bli utarbeida matrikkelbrev for eigedomane som har fått endra grenser. Matrikkelbrevet blir sendt til rekvirent og dei partane dette omfattar. 

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 veker. 

Kva koster det?

Saksbehandlergebyr for behandling av oppmålingssaker

Skjema 

Velg skjema med denne overskriften i lenken under: 
Rekvisisjon for søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven
 

Lover

Matrikkelloven 

Sjå også 

Konsesjon og konsesjonsfrihet 

Ansvarleg for tenesta