Pårørandeskule

Pårørandeskule er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom.

Demens utviklar seg over lang tid og fører ofte til store kjenslemessige og praktiske utfordringar for heile familien.

Gjennom undervisning og møte med fagpersonar med kompetanse på området, får du kunnskap om demens og informasjon om kommunen sine tenester. Du kan også møte andre pårørande og utveksle erfaringar.

Sjå brosjyre for pårørandeskolen (PDF, 568 kB)

Innhald i kurset

  • Kva er demens? Symptom, utgreiing, forløp og behandling
  • Juridiske forhold ved demenssjukdomar
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Velferdsteknologi
  • Pårørande sine erfaringar
  • Tenester og tilbod for familiar som er råka av demens

Mål for pårørandeskulen

  • Auke kunnskap og forståing om demenssjukdommane
  • Å betre kvaliteten på samveret, både heime og i institusjon

Pårørandeskule hausten 2024

Pårørandeskulen er gratis og går over 6 kveldar på hausten. Kurset vert arrangert i samarbeid med Ålesund demensforening med stønad frå Helsedirektoratet.

Ansvarleg for tenesta