Lovverk og planar for barnehagar

Barnehagelova, nasjonale- og lokale planar. 

Kort fortalt

 • Alle barnehagar må følge nasjonale lover og planar.
 • Kommunale- og private barnehagar har eigne planar.

Lover og planar

 • Barnehagelova
  Barnehagelova er dei øvste juridiske rettsreglane som barnehagane i Noreg blir styrt etter. Alle barnehageeigarar er pålagt å følge denne.
 • Rammeplanen
  Rammeplanen gir deg informasjon om kva pedagogiske aktivitetar og tiltak barnehagen skal jobbe med.
 • Veileder: Fra eldst til yngst
  Rettleiinga gir deg informasjon om barn sin overgang frå barnehage til skole.        
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern
  Rettleiinga hjelper med tolking og etterleving av forskrifta og regelverket i barnehagane.

Lokale planar