Vedlikehald av kommunale vegar

Kommunen sørger for

  • kosting og reingjering
  • klipping langs vegnettet og i rabattar i sentrum
  • rydding av skog langs veg
  • vegmerking og skilting
  • brøytestikkar, brøyting og strøing om vinteren
  • asfaltering og reparasjonar
  • drift og vedlikehald av gatelys
  • tømming av slukar og rens av bekkeinntak og stikkrenner

 

Meld fra om feil

Bruk meldingstenesta for å melde frå om feil eller manglar ved brøyting, renovasjon, parkering, forureining/forsøpling, vatn, avløp og kommunal veg. Du kan også følge med på saksbehandlinga av meldinga du sender inn. 

Meld om feil

 

Ansvarleg for tenesta