Skal du bruke rørleggar?

Alt rørleggararbeid skal utførast av godkjent foretak som rørleggar eller entreprenør, og dei skal søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før oppstart.

Dersom leidningsanlegget kjem inn på naboeigedommar eller bygningar, må du få løyve frå eigaren før arbeidet startar. Retten til å ha leidningar liggande på naboen sin grunn skal tinglysast hos Kartverket. 

Når leidningsarbeidet er avslutta, skal ansvarleg føretak sende inn ferdigmelding.

Ansvarleg entreprenør/rørleggar skal levere søknader og meldingar på Entreprenørportalen.