Pris for vatn og avløp

Gebyrsats for vatn- og avløptenestene.

Ålesund kommunestyre vedtek kva dei kommunale tenestene skal koste. Vedtak for pris på forbruk i 2024 vart gjort i februar.

Gebyrsatsar for vatn og avløpstenester

Sanitærreglement

Sanitærreglementet seier kva ein skal forhalda seg til når det gjeld plikter og rettar og skal ta vare på både kommunen og abonnentane gjennom å stille krav til:

  • Utføring - at det arbeid gjort på ein trygg måte når det gjeld ansvar, funksjonssikkerheit og anleggs- og materialkvalitet.
  • Tilknytingar til det kommunale vass- og avløpsnettet.
  • Drift og vedlikehald av sanitæranlegg, både utvendig VA-anlegg og innvendige sanitæranlegg.

 

Standard abonnementsvilkår

Standardvilkåra har to hefte, som kan bestillast frå Kommuneforlaget:

Del 1: Standard abonnementsvilkår, administrative reglar

Del 2: Standard abonnementsvilkår, tekniske reglar

Lokale tilleggsreglar til sanitærreglement

I tillegg til standard abonnementsvilkår har Ålesund kommune lokale reglar for vatn og avløp.

 

Ansvarleg for tenesta