Blindheim barneskole

Blindheim barneskole er lokalisert i indre del av Ålesund kommune.

Skolens visjon er:

Læring og trivsel hand i hand. Samarbeid og glede gir kreativ ånd.

Skolen har eit motto for alt læringsarbeid ved skolen:

Vi kan – vi vil og vi får det til !

Grunnskolen har:

  • Ca 500 barn i 1.-7.klasse.  Elevane er fordelt på tre og fire klasser på kvart årstrinn. Vi har ein nynorskklasse på nesten alle årstrinn. Skolen har delvis opne undervisningsareal.
  • Ca. 75 personar tilsett som lærarar, miljørettleiarar og assistentar

Satsingsområde

  • Tilpassa opplæring
  • Fagleg inkludering
  • Lesing /leseglede- skolen er godkjent som dysleksi vennleg skole
  • Skole – heim samarbeid

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Skolen har helsesjukepleiar tilstades kvar dag. Helsesjukepleiarane er Inger Anita Sørheller og Trine Øien Kvasnes

Skolereglar

SFO

SFO gir tilbod til ca. 150 barn. Barna er delt på tre ulike basar for 1.klasse, 2.klasse og 3.-4.klasse. Det er delvis samme lokale som barna brukar i skolen.

SFO-tilbodet skal ha høg kvalitet og vere prega av trivsel, tryggleik, omsorg og gode opplevingar. Utvikling og læring skal skje gjennom leik. Då både som pedagogisk metode og leiken som eigenverdi i seg sjølv.

Kontakt

Besøk: Øvre Skytterholmen 45, 6020 Ålesund
E-post: blindheimbs@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/blindheim-barneskole