Team helse

Kommunalsjefen sitt strategiske leiarteam og rådgivarar.

Består av:

Oppgåvene i Team Helse er knytt til strategisk styring av tenesteområda med tanke på kvalitet, fagutvikling og økonomi, oppfølging og rådgjeving for verksemdene, samt utvikling og vedlikehald av kvalitetssystem og internkontroll.

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Møre og Romsdal (USHT) er organisert under Team Helse, og yter tenester til alle kommunar i fylket.

Søk etter kontaktinformasjon