NAV Ålesund

Kommunen har ansvar for dei sosiale tenestene i NAV-kontoret.

Sosialtenesta skal i følge sosialtenesteloven:

  • Fremme økonomisk og sosial tryggleik.
  • Betre levevilkåra for vanskelegstilte.
  • Bidra til auka likeverd og likestilling og førebygge sosiale problem.
  • Bidra til at den enkelte får moglegheit til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktiv og meiningsfylt tilvære i fellesskap med andre.
  • Ha kvalifiseringsprogram for personar i yrkesaktiv alder som har vesentleg nedsett arbeids- og inntektsevne, som gir rett til kvalifiseringsstønad.

Les om sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp på www.nav.no.

Opningstider

På nettsida til NAV Ålesund finner du oppdaterte opningstider.