Avlasting

Korttidsopphald på sjukeheim eller bukollektiv, der ein gir omsorg eller avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søkja?

Tenesta er for pårørande som har behov for avlasting ein periode, og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald på heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkjarar får heimebesøk av kommuna. Hensikta med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerande tenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstenester

Pris

Avlasting er gratis.

 

Ansvarleg for tenesta