Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod i ein tidsavgrensa periode, i heimen eller i nærmiljøet ditt. Saman set vi mål med utgangspunkt i daglege aktivitetar du ønskjer å meistre. Teamet rundt deg vil vere samansett av heimetenesta, fysioterapeut og ergoterapeut, og vil følgja deg i omlag seks veker.

Korleis få tenesta?

Ved søknad skal du bruke Ålesund kommune sitt digitale tilvisingsskjema, du kan òg sjå informasjonsbrosjyra for kvardagsrehabilitering.

Tilvisning til kvardagsrehabilitering

For kven?

 • Deg som bur heime og som tidlegare har klart deg med lite, eller inga bistand frå heimetenesta, men som no har behov for det på grunn av sjukdom eller skade.
 • Deg som har eit ønskje om i størst mogleg grad å klare deg sjølv i kvardagen.
 • Deg som er villig til å gjere ein ekstra innsats for å bli meir sjølvhjulpen.

Kartlegging

Vi kjem heim til deg og gjennomfører ei kartlegging. Vi ser kva du klarer og kva for nokre utfordringar du har i kvardagen. Saman set vi konkrete mål for kva daglege aktivitetar du ønskjer å trene/øve på.

Vidare

Kartlegginga dannar grunnlaget for korleis vi saman skal jobba for at du skal nå måla dine. Heimetenesta og terapeutane vil byte på å kome heim til deg og hjelpa deg med den daglege treninga. Treninga blir tilpassa og evaluert undervegs.

Avslutning

Etter seks veker tek vi ei oppsummering med utgangspunkt i dei måla du satte deg ved oppstart.

Døme på aktivitetar å trene på:

 • Stell, kle av/på seg 
 • Dusjing
 • Lage mat
 • Enkelt husarbeid
 • Ta bussen
 • Gå i trapp
 • Gå utandørs
 • Handle i butikk
 • Komma inn og ut av senga
 • Dra på besøk

Tips til møblar og hjelpemiddel ved nedsett balanse og styrke (PDF, 349 kB)

Informasjon til pårørande (PDF, 220 kB)

Plan for rehabilitering i Ålesund kommune (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon, telefon: 90 97 25 46  (10:00-13:00)

Ansvarleg for tenesta