Fysioterapeutar med avtale

Kommuna har inngått driftsavtalar med private fysioterapeutar, som går inn i kommuna sin fysioterapiteneste saman med dei fast tilsette.

 • Du tar direkte kontakt med dei fysikalske institutta for å avtale tid. Det er ikkje naudsynt med tilvisning frå fastlege.
 • Når du går til ein fysioterapeut med driftsavtale med kommuna, betaler du ein eigendel for behandlinga inntil du har nådd beløpsgrensa for frikort, eigendelstak 2.  Eigendelen følgjer fastsette takstar. Informasjon om eigendel og andre prisar skal opplysast om ved fysioterapiinstituttet.
  For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (heil stønad).
 • Nokre fysioterapeutar har berre delvis kommunal driftsavtale, og kan difor også drive heilprivat verksemd i tillegg. Prisane for slike timar ligg normalt høgare enn eigendelane elles. Dette kan fysioterapeuten informere nærare om.  

Fysioterapeutar som har avtale med Ålesund kommune

Prioritering av pasientar

Privatpraktiserande fysioterapeutar med kommunal driftsavtale skal følgje ei prioriteringsliste, fastsett av kommuna. Sjå re-/habiliteringsplan for Ålesund kommune 2016-2020.

Prioriteringar skjer generelt i forhold til kunnskapsbasert praksis, det vil seie at avgjersler blir tatt basert på systematisk innhenta forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasienten sine ønskje og behov i den gitte situasjon.

1. prioritet

Oppstart behandling så fort som mogleg og innan 3 veker.

 • Barn 0-12 månader
 • Nyopererte
 • Brot
 • Akutte skadar
 • Ulykker
 • Pasientar tilvist frå 2. linetenesta

2. prioritet

Oppstart av behandling frå 3 veker til 3 månader.

 • Barn 0-18 år som ikkje kjem under 1. prioritet
 • Sjukmeldte
 • Muskel- og skjelettlidingar

3. prioritet

Oppstart av behandling frå 3 månader til eitt år.

 • Kronikarar
 • Førebyggande arbeid

Ansvarleg for tenesta