Tilrettelagt arbeid og aktivitet for menneske med nedsatt funksjonsevne

Om du har behov for eit arbeids- og/eller aktivitetstilbod, er over 18 år og ikkje deltek i ordinært arbeid, kan dette vere eit aktuelt tilbod for deg.

Kva tilbod har vi?

  • Vi har ulike arbeidstilbod der vi blant anna utførar vare-/tenesteproduksjon for den lokale marknaden, som til dømes vedproduksjon, tekstil, saum, strikk, pakking og montering for bedrifter.
  • Av ulike typar tilbod innan aktivisering kan vi nemne musikk, sansestimulering, spel, tur og andre aktivitetar..
  • Vi har også eigne butikkar med sal av eigen produksjon
  • Tilbodet skal bidra til meistring og sosialt fellesskap. 

Kvar er tilboda?

Ålesund

  • Aktivitetstilbod i Hatlasvingen 46
  • Aktivitetstilbod i Borgundvegen 199
  • Butikk i Keiser Wilhelmsgate
  • Arbeids- og aktivitetstilbod i Sorenskriver Bulls gate

Nordre: 

  • Arbeids- og aktivitetstilbod og butikk på Prestemarka, Skodje

Kven kan få denne tenesten?

Du skal ha fullført vidaregåande opplæring, og ha fått ei arbeidsevnevurdering frå NAV.

Du kan og få tilbod om arbeid eller aktivitet med utgangspunkt i eigen bustad. Det blir vurdert at det blir gitt eit tilbod nær der du bur.

Kva koster det? 

Tilbodet er gratis.

Korleis få denne tenesten?

Du søkjar om tilrettelagt arbeid eller aktivitet ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester. I same skjema kan du søkja om tilrettelagt transport.

Søk helse- og omsorgstenester 

Kan du ikkje søkja om helse- og omsorgstenester elektronisk? Papirsøknaden finn du her.

Dersom du ikkje kan bruke digitalt skjema, og ønskjer tilsendt pdf fil, ta kontakt med Innbyggartorget på tlf. 70 16 20 00. Når du har fylt ut og signert papirskjemaet sender du det til Ålesund kommune, Tildelingskontoret, postboks 1521, 6025 Ålesund.

Søknadsfrist: 1. mars.

Tildelingskontoret vurderar i samråd med søkjar og/eller verje om arbeids- og aktivitetstilbodet skal vera eit heil- eller deltidstilbod. 

Andre tilbod

Sjå 13 Pluss - etter skuletidtilbodet (tilsvarande SFO for barneskule)

Varig tilrettelagt arbeid (NAV)

Meir informasjon

Ansvarleg for tenesta