Ny elev i Ålesund

Starte på skole

Informasjon til nye elevar i ålesundsskolen.

Kort fortalt

  • Barn starter på skolen det året dei fyller 6 år.
  • Alle barn som skal starte på skolen får brev frå sin nærskole.
  • Barnet/familien får brev frå-  og er automatsik tildelt plass ved den skolen som barnet tilhøyrer.

Innskriving av elevar til første klasse skjer i januar det året dei skal begynne på skolen. 

Nye elevar får brev frå sin nærskole med informasjon om skolen, og om når barnet og foreldra skal komme til skolen for innskiving. Om du er i tvil om kva for ein skole ditt barn skal skrivast inn ved, ta kontakt med rektor ved ein av skolene og få vite kvar grensene for kvar skole sine opptaksområde går.

Velje annan skole  

Det er anledning til å søke om skolegang ved annan skole enn nærskolen. Ta direkte kontakt med nærskolen, rektor ved skolen vil gi informasjon om vidare saksgang.

Tidleg skolestart 

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidleg skolestart. Søknad skal sendast til skolen barnet høyrer til. Rektor sender deretter henvising til PPT for ei vurdering.

Utsett skolestart 

Om du meiner at barnet ditt har behov for utsett skolestart, må du ta kontakt med skolen barnet skal begynne på, for å få henvising til pedagogisk psykologisk teneste (PPT). PPT lagar deretter ei sakkyndig vurdering. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet har kome langt nok i utviklinga  til å starte på skolen, kan foreldra kreve at skolestart skal utsettast eitt år.  

Basert på søknad frå føresette og sakkyndig vurdering, fattar rektor enkeltvedtak om utsett skolestart. I vedtaket vil søknaden innvilgast eller bli avslått. Om du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen. Du kan også ta direkte kontakt med Pedagogisk-psykologisk teneste.

Målform i grunnskolen 

Kommunen gir forskrifter om kva målform som skal vere hovudmål ved dei enkelte skolane. Hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Føresette som ønsker eit anna opplæringsmål enn det som er vedtatt i skolekretsen, må melde frå om dette ved innskriving. 

Når minst ti elevar på eit av årstrinna 1 - 7 i kommunen ønsker skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedtatt, har desse elevane rett til å tilhøyre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidd på flere skolar i kommunen, vedtar foreldra, med vanleg fleirtal, kva for skole som skal gi tilbodet. 

Søknad 

Digitalt skjema for innskriving til skolen.

Sjå også 

Overgang barnehage til skole

Lover og reglar

Opplæringslovens § 8-1 – val av annan skole 

Opplæringsloven (§ 2-1) - moglegheit til å søke om tidleg eller utsett skolestart 

Til toppen