Starte på skole

Informasjon til nye elevar i ålesundsskolen.

Kort fortalt

  • Barn startar på skolen det året dei fyller 6 år.
  • Alle barn som skal starte på skolen får brev frå nærskolen sin.
  • Barnet/familien får brev frå-  og er automatisk tildelt plass ved den skolen barnet høyrer til.

Innskriving av elevar til første klasse skjer i januar det året dei skal begynne på skolen. Dette skjer elektronisk på bakgrunn av folkeregistrert adresse. 

Nye elevar får brev frå sin nærskole med informasjon om skolen, og om når barnet og foreldra skal komme til skolen for bli-kjent-dag. Om du på førehand ønskjer å vite kva for ein skole ditt barn skal skrivast inn ved, ta kontakt med rektor ved ein av skolene for å få vite hvilken skole som er dykkar nærskole.

I Ålesund kommune vurderer ein at det er beste for barna å få gå på den skolen som er nærast heimen.

Det skal særlege grunnar til for å innvilge ein elev skoleplass på ein skole i ein anna skolekrets enn der barnet bur.

I det gjeldande reglementet kan skolene vurdere tilfeller der;

Utgangspunktet for elevens rett til skolegang er nærskoleprinsippet, jf oppl. § 8-1 første avsnitt.

I Ålesund kommune vil det i nokre saker vere særlege tilfeller som likevel vil gi eleven ein rett til å gå på en skole utanfor eigen skolekrets. Dette kan være:

  • eleven har behov som gjer at eleven bør få eit tilbod på ein skole med særleg spesialkompetanse. Til dømes kan dette vere ein skole med kompetanse innafor språkopplæring for elevar som er ny i Norge, kompetanse innan høyrsel eller kompetanse innan utviklingshemming/autisme.
  • eleven har søsken ved ein skole (søsken bør få på same skole om føresette ønsker det, slik at ein kan unngå at ein familie må ha barn på ulike skoler)
  • Eleven har ein føresett som bur i den skolekrinsen som eleven blir søkt inn i
  • Elevar som har nedsett funksjonsevne har eit særlig vern med omsyn til bytte av skole, jf konvensjonen for personer med nedsett funksjonsevne, slik at ein må vurdere risiko særskilt i kvart tilfelle. 

I kvar sak må ein kommunen ta omsyn til skolens ressurssituasjon, dvs skolens kapasitet. Dette omsynet kan gjerast gjeldande når skolens lokaler ikkje har plass til fleire elevar. Kommunen kan då plassere elevar med minst tilhøyrsle  ut i frå andre omsyn, på en skole med kapasitet. Rettane etter oppl § 8-1 vil difor ikkje kunne framtvinge eit krav om utviding av skolens lokalar. 

 

 

Ansvarleg for tenesta