Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Tilsyn av barnehagar

Tilsyn av barnehagar

Barn i barnehagen skal få eit tilbod av høg kvalitet, uavhengig av kva barnehage barnet går i.

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehagar følger det som er bestemt i barnehagelova og i forskrift om miljøretta helsevern. Kommunen fører også tilsyn med barnehagen sitt innhald og kvalitet.

Tilsyn kan gjerast gjennom skriftleg dokumentasjon frå barnehagane og ved tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikkje bestemt kor ofte og korleis tilsynet skal gjennomførast.

Dersom det blir oppdaga uforsvarlege eller ulovlege forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettast opp innan ein gitt frist. Dersom fristen ikkje blir overhalden, kan kommunen stenge barnehagen for ei periode. Dersom forholda ikkje lar seg rette, kan kommunen vedta at barnehagen blir stengt permanent.

Kommunen har ansvaret for:

  • Godkjenning 
  • Tilsyn 
  • Rettleiing
Til toppen