Klage på den pedagogiske verksemda i barnehagen

Samfunnsmandatet til barnehagane er regulert gjennom Lov om barnehager (barnehagelova) med forskrifter. Forskrift om Rammeplan for barnehagen fastsett utfyllande føresegner om innhald og oppgåvene i barnehagane.

Som lokal barnehagemynde skal kommunen rettleie og sørgje for at alle barnehagane i Ålesund blir driven i samsvar med gjeldande regelverk (jfr. barnehagelova § 10).

Lova pålegg kommunen å føre tilsyn med barnehagane i kommunen (jfr. barnehagelova § 53), og kommunen kan påleggje barnehagane å rette uforsvarlege eller ulovlege forhold.