Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Ålesund kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgiving til innbyggjarane i ei begrensa periode. 

dame står i døra og snakker med en mann - Klikk for stort bileteEnergiportalen tilbyr nettbasert energianalyse av bustaden din Energiportalen

NB! Tilbodet om gratis rådgjevingstimar er dessverre avslutta, men energiportalen er tilgjengeleg til september 2024. 

Rådgivinga skal bidra til at bustadeigarar bruker energi meir effektivt og klimavenleg, og i større grad bruker lokale fornybare energikjelder som til dømes solenergi. I tillegg skal bustadeigarar få gode råd om ladeløysingar for elbil og støtteordningar.

Tilbodet er ein del av arbeidet til kommunen med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggarar skal kunne ta klimavenlege val, seier kommunalsjef for samfunn Sol Slinning i Ålesund kommune.

Tilbodet omfattar

Gratis og uforpliktande klima- og energirådgiving

Ålesund kommune gjennomfører frå 4. oktober 2022 ein klima- og energirådgivingskampanje retta mot hushaldningar. Hensikta er å motivere bustadeigarar til å redusere energibruken i eigen bustad og ta klimavenlege val. Kampanjen er nettbasert gjennom bruk av energiportalen.no og tilbod om digital synfaring med ein objektiv energirådgivar. Du kan mellom anna få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Byting av vindauge og dører
  • Installering av varmepumpe eller solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikjelder
  • Støtteordningar frå Enova

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen gjer det mogleg med objektiv nettbasert energianalyse av bustaden din. Gå til alesund.energiportalen.no og søk opp bustaden din. 

Tenesta er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.